ประโยชน์ของการรักเดียวใจเดียวของนก: คู่ตัวเดิม VS คู่ตัวใหม่

Main Article Content

สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ

Abstract

บทคัดย่อ

ในแต่ละฤดูผสมพันธุ์นกส่วนใหญ่จะจับคู่แบบรักเดียวใจเดียวกับคู่ตัวเดิมหรือคู่ตัวใหม่ ประโยชน์ที่นกได้รับเหมือนกันจากการจับคู่ทั้งสองแบบ คือ เพิ่มความสำเร็จในการสืบพันธุ์และสามารถผสมพันธุ์ได้เร็วขึ้น ประโยชน์ของการผสมพันธุ์กับคู่ตัวเดิม คือ ไม่มีการแข่งขันกัน ลดการระบาดของโรค ลดจำนวนประชากร เหมาะสมกับนกที่มีลักษณะเฉพาะ และลดการใช้วัสดุสร้างรัง ประโยชน์ของการผสมพันธุ์กับคู่ตัวใหม่ คือ ได้รับอาหารมากขึ้น มีพื้นที่ครอบครองดีขึ้น ผสมพันธุ์กับตัวที่มีอายุเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การผสมพันธุ์กับคู่ตัวใหม่เป็นกลไกการปรับตัวอย่างหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเกิดประโยชน์กับนกตัวเมีย 

คำสำคัญ : รักเดียวใจเดียวของนก; คู่ตัวเดิม; คู่ตัวใหม่

 

Abstract

Most of bird species form a monogamous pair bond during each breeding season with a same mate or a new mate. The same benefits of mating with them are increasing reproductive success and early mating. Potential benefits of mating with the same mate are no competition, reducing the epidemic diseases, declining population, suitable for specific bird and keeping down the nest materials. The benefits of mating with the new mate are receiving more food, getting better territory, breeding with the favorable age, no risk of extinction and easy breeding. However, mating with the new mate is an adaptive strategy which more advantage to female bird.    

Keywords: bird monogamy; same mate; new mate

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ