การเปรียบเทียบผลประหยัดพลังงานสำหรับมาตรการติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ในเครื่องอัดอากาศ

Main Article Content

อุทัย วงศ์เขื่อนแก้ว
ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
มาลี สันติคุณาภรณ์

Abstract

บทคัดย่อ

การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องอัดอากาศมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูงถึงร้อยละ 10 ถึง 60 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษามาตรการติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบ (variable speed drive) ในเครื่องอัดอากาศมาใช้ในโรงงานต้นแบบที่ใช้เครื่องอัดอากาศแบบสกรู ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 100 แรงม้า โดยได้นำเสนอแนวทางการคำนวณผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการ (วิธีแนวทางเลือก) จากการศึกษาพบว่ามาตรการติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของเครื่องอัดอากาศ โดยเฉพาะกรณีที่ภาระการใช้งานเครื่องอัดอากาศไม่คงที่ การประมาณผลประหยัดที่เกิดขึ้นโดยการคำนวณตามวิธีโครงการ DANCED คิดเป็นร้อยละ 9.42 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.94 ปี ในขณะที่การประมาณผลประหยัดตามวิธีแนวทางเลือกคิดเป็นร้อยละ 28.53 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 0.97 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการตรวจวัดจริงหลังการดำเนินมาตรการซึ่งมีผลประหยัดจริงอยู่ที่ร้อยละ 32.18 และระยะเวลาคืนทุน 0.86 ปี จากการเปรียบเทียบดังกล่าว การประเมินผลการดำเนินมาตรการตามวิธีแนวทางเลือกมีค่าใกล้เคียงกับผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าการประมาณตามวิธีโครงการ DANCED 

คำสำคัญ : การอนุรักษ์พลังงาน; มาตรการ; ระบบอัดอากาศ; เครื่องควบคุมความเร็วรอบ

 

Abstract

Energy conservation in an air compressor has a potential of energy savings as 10-60 %. This research studied the installation of a variable speed drive with an air compressor at a pilot plant that used a 100-HP screw air compressor and air-oil cooling system. In addition, an approach was proposed to calculate energy savings from this measure (Alternative method). The study found that the installation of variable speed drive is a method that can be used to conserve the energy of an air compressor, particularly, in cases where the load is not constant. The saving costs estimated by the DANCED method is 9.42 % with a payback period of 2.94 years. Whilst the saving costs, based on the alternative method, is 28.53 % with a payback period of 0.97 years. Compared to the actual measurement after the implementation, it can be saved about 32.18 % with a payback period of 0.86 years. Comparatively, the evaluation by the alternative method is more similar to actual results than the calculation by DANCED method.   

Keywords: energy conservation; measure; air compressor system; variable speed drive

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์