การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนวานิลลาพันธุ์ Haapape ในโรงเรือน 2 แบบ

Main Article Content

เอกนรี ขันทอง
พัชรียา บุญกอแก้ว
พูนพิภพ เกษมทรัพย์

บทคัดย่อ

การศึกษาค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนวานิลลาพันธุ์ Haapape ภายใต้โรงเรือน 2 แบบ ซึ่งเป็นต้นที่มีอายุ 1 ปี หลังออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปลูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมโรงเรือนที่ใช้ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ (โรงเรือนหลังคาตาข่ายพรางแสง) เปรียบเทียบกับโรงเรือนกึ่งเปิดควบคุมสภาพแวดล้อม (โรงเรือนหลังคาพลาสติก) ณ บริษัท สวนกล้วยไม้ไทย จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 พบว่า ต้นอ่อนวานิลลาที่ปลูกภายใต้โรงเรือนหลังคพลาสติก มีจำนวนใบ และจำนวนปล้องมากกว่าโรงเรือนหลังคาตาข่ายพรางแสง ในขณะที่ค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการปลูกต้นอ่อนวานิลลาในโรงเรือนที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันทั้ง 2 แบบ ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้นอ่อนวานิลลาที่มีการแลกเปลี่ยน CO2 มีค่าเป็นบวกในเวลากลางวันและกลางคืน แสดงให้เห็นถึงรูปแบบเป็น C3-CAM แต่มีผลต่อค่าอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CER) ค่าการเปิดปิดปากใบ (gs) และอัตราการคายน้ำ (E) โดยต้นอ่อนวานิลลาที่ปลูกในโรงเรือนหลังคาตาข่ายพรางแสงมีค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าที่ปลูกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก ถึงแม้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนทั้งสองมีอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ไม่แตกต่างกัน แต่ในโรงเรือนหลังคาตาข่ายพรางแสงมีความเข้มแสงและระยะเวลาที่ได้รับแสงถึงจุดอิ่มตัวแสงยาวนานกว่า และได้รับปริมาณน้ำฝนมากกว่าโรงเรือนหลังคาพลาสติก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย