เผยแพร่แล้ว: 2020-08-18

ระดับความเข้มข้นของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมเบญจมาศ

จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ปานกมล จรลี, กัลยาภรณ์ เอื้อเฟื้อ, กมลทิพย์ สิถิระบุตร

1–9

การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ × ‘PEPAC92’

ณัฐรดา แซ่โก่, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, จุลภาค คุ้นวงศ์

78–89