การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

สุวพัชร์ วิเศษสันติกุล
พนามาศ ตรีวรรณกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและทางเศรษฐกิจ 2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และ 4) การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 128 คนเก็บรวบรวมขอ้ มลู โดยใช้แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.6 อายุ เฉลี่ย 55.81 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 59.4 ประสบการณ์ในการทำนาเฉลี่ย 28.88 ปี มีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 33.59 ไร่ มีแรงงานในการผลิตข้าวเฉลี่ย 4 คน เป็นแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน และแรงงานจ้างเฉลี่ย 2 คน มีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย 477,089.84 บาท/ปี เป็นรายได้จากการทำนาเฉลี่ย 453,549.22 บาท/ปี รายได้จากการขายข้าวเฉลี่ย 6,921.88 บาท/ไร่ มีต้นทุนในการผลิตข้าวเฉลี่ย 3,472.46 บาท/ไร่ 2) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4 ด้าน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว การเตรียมดิน การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ การลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช โรค แมลง ในระดับมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ย 17.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 3) เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 50 เห็นด้วยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวทุกประเด็น 4) เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ดังนี้ ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ 62.5 การเตรียมดิน ร้อยละ 46.1 การใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ ร้อยละ 67.2 การลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช โรค แมลง ร้อยละ 84.4 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรพัฒนาและต่อยอดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกรและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว

Article Details

บท
บทความวิจัย