การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ × ‘PEPAC92’

Main Article Content

ณัฐรดา แซ่โก่
อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์
กมลสิริ เพชรบูรณ์
ภูมิพัฒน์ ทองอยู่
ณัฏยา ศรีสวัสดิ์
จุลภาค คุ้นวงศ์

บทคัดย่อ

การหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจีโนไทป์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลชนิด single nucleotide polymorphism (SNP) จากฟีโนไทป์ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของพริก ได้แก่ ค่าน้ำหนัก ความยาว ความกว้าง ความยาวของขั้ว และความหนาเนื้อของผลพริก ในประชากรดับเบิลแฮพลอยด์ จำนวน 101 สายพันธุ์ ร่วมกับสายพันธุ์แม่และพ่อ (PEPAC7 และ PEPAC92) และลูกผสมชั่วที่ 1 นำไปวิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จีโนมโดยการหาลำดับเบส DArTSeq (DArT P/L) พบเครื่องหมายโมเลกุล SNP จำนวน 9,025 ตำแหน่ง กรองข้อมูลด้วยค่า polymorphic information content (PIC) (≥ 0.8) และอัตราส่วนการกระจายตัวประชากรเป็นแบบ 1 : 1 นำเครื่องหมายโมเลกุล SNP ที่กรองแล้ว จำนวน 2.572 ตำแหน่ง มาสร้างแผนที่พันธุกรรมครอบคลุม 12 กลุ่มลิงค์เกจ (linkage group) โดยใช้โปรแกรม JoinMap เวอร์ชัน 4.1 วิเคราะห์ QTL โดย วิธี single marker analysis และ MQM mapping ใน MapQTL เวอร์ชัน 6 พบว่า QTLs ที่สัมพันธ์กับลักษณะน้ำหนัก ได้แก่ qFw1.1, qFw1.2 และ qFw10.1 บนกลุ่มลิงค์เกจ 1 และ 10 ความยาวของผล ได้แก่ qFl3.1, qFl3.2 และ qFl3.3 บนกลุ่มลิงค์เกจ 3 ลักษณะความกว้างผล qFwi3.1, qFwi3.2, qFwi3.3 และ qFwi2.1 บนกลุ่มลิงค์เกจ 2 และ 3 ความยาวของขั้วผล ได้แก่ qFpl6.1, qFpl5.1, qFpl9.1 และ qFpl11.1 บนกลุ่มลิงค์เกจ 5, 6, 9 และ 11 และความหนาเนื้อ ได้แก่ qFwt6.1 และ qFwt7.1 บนกลุ่มลิงค์เกจ 6 และ 7.

Article Details

บท
บทความวิจัย