สมรรถนะการผสมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของสายพันธุ์ R ที่พัฒนาขึ้นจากข้าวไทย ในข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์

Main Article Content

วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร
ประภา ศรีพิจิตต์
ธานี ศรีวงศ์ชัย

บทคัดย่อ

การพัฒนาสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้ (สายพันธุ์ R) เพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการผลิตข้าวลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์นั้นจะต้องได้รับการทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ R ที่พัฒนาขึ้นจากข้าวไทยและประเมินความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของข้าวลูกผสม โดยใช้วิธีการผสมกับพันธุ์ทดสอบ (testcross) ทดสอบผลผลิตของลูกผสมในแผนการทดลองแบบ RCBD ทำ 3 ซ้ำ ผลการทดลอง พบว่า สายพันธุ์ R มีศักยภาพในการเป็นพันธุ์พ่อ มีลูกผสม จำนวน 7 คู่ผสม ที่มีความดีเด่นเหนือพันธุ์มาตรฐาน (RDH3) มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ โดยสายพันธุ์ KU1–48–7R เมื่อผสมกับพันธุ์ HCSA ให้ผลผลิตสูงสุด 58.23 กรัมต่อต้น และสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 94.10 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า คู่ผสมดังกล่าวมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย