เผยแพร่แล้ว: 2020-08-22

การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเภออำท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ธิปไตย สว่างไสว, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, พิชัย ทองดีเสิศ

156–166

ปริมาณธาตุอาหารพืชของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105

ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

184–196