การใช้กล้องดิจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้

Main Article Content

วิษณุ ธงไชย
ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
สุวรรณา ธงไชย

บทคัดย่อ

สีของดินเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของดิน การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในสีของดินและลักษณะของดินที่เกี่ยวข้องในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้จากตัวอย่างดินจากสวนมะม่วง จำนวน 74 ตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พารามิเตอร์การวัดค่าสีจากภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลและวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โมเดลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นการปรับปรุงวิธีการเดิมที่ใช้ในปัจจุบันด้วยการแปลงค่า R, G, B เป็นพื้นที่สี L*, a*, b* วิธีนี้ได้นำเสนอแนวคิด 2 วิธี คือ 1) การวัดโทนสีต้องครอบคลุมจุดต่าง ๆ ในพื้นสีให้มากที่สุด และ 2) พื้นที่สีจะถูกนำมาเทียบกับสีมาตรฐานอีกครั้ง ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแบบจำลองและเป็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ การใช้ค่า R, G, B และพื้นที่สี L*, a*, b* สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำนายคุณภาพของดินที่มีเมทริกซ์สหสัมพันธ์ต่อปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โพแทสเซียมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด และปริมาณอินทรียวัตถุในดินได้

Article Details

บท
บทความวิจัย