การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในเภออำท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

ธิปไตย สว่างไสว
พัชราวดี ศรีบุญเรือง
พิชัย ทองดีเสิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อทางการเกษตรเกี่ยวกับทุเรียนของเกษตรกรในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 354 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเป็นเพศชาย ร้อยละ 62.4 อายุเฉลี่ย 44.48 ปี มีการศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 34.7 สถานภาพสมรส มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนเฉลี่ย 12.08 ปี มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเฉลี่ย 10.24 ไร่ ต้นทุนการผลิตทุเรียนเฉลี่ย 18,094.63 บาทต่อไร่ รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 56,926.55 บาทต่อไร่ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในปลูกทุเรียนใช้เงินทุนของตนเอง ร้อยละ 67.2 เกษตรกรได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทุเรียนจากสื่อบุคคลผ่านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้นำชุมชน ร้อยละ 57.3 สื่อมวลชน จากเอกสารวิชาการและหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร ร้อยละ 58.8 สื่อกิจกรรมจากการจัดประชุม ร้อยละ 50.0 และสื่อออนไลน์จากเฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 59.9

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย