ผลของการติดเชื้อ CyMV ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล ในสภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน

Main Article Content

สิริมา บำรุง
ดวงพร บุญชัย
อัณณ์ชญาณ์ มงคลชัยพฤกษ์
พัชรียา บุญกอแก้ว

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกกล้วยไม้สกุลหวายเป็นอันดับหนึ่งของโลก พันธุ์สำคัญที่นิยมปลูกเลี้ยงคือ สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล แต่เนื่องจากมีการปลูกเลี้ยงมานานหลายสิบปี และผ่านการขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอ จึงทำ ให้มีการติดเชื้อไวรัส การทดลองนี้จึงเปรียบเทียบระหว่างต้นติดเชื้อ CyMV กับต้นปลอดเชื้อ CyMV อายุ 1.5 ปี หลังออกจากสภาพปลอดเชื้อ ด้านการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพดอก ปริมาณรงควัตถุในใบ และค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสง ภายใต้โรงเรือน 2 แบบ คือ โรงเรือนพรางแสงและโรงเรือนพลาสติก ณ สวนกล้วยไม้ไทย จ.ราชบุรี วางแผนการทดลองแบบ 2×2 factorial in CRD ติดตามการเจริญเติบโตของลำลูกกล้วยที่เกิดใหม่ พบว่า การติดเชื้อ CyMV ส่งผลให้มีความสูงลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำ และจำนวนใบลดลง ตรงข้ามกับความเขียวใบที่มีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่การติดเชื้อ CyMV ไม่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บี รวมและแคโรทีนอยด์ อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 ค่าการเปิดปิดปากใบ อัตราการคายน้ำ และประสิทธิภาพการใช้น้ำในทั้งสองโรงเรือน ด้านปริมาณและคุณภาพดอก พบว่า ต้นที่ติดเชื้อ CyMV และต้นปลอดเชื้อ ให้ช่อดอกจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างโรงเรือน โดยต้นที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสงให้ช่อดอกมากกว่าต้นที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติก ขณะที่อายุการปักแจกันของช่อดอกกล้วยไม้ พบว่า ต้นที่ติดเชื้อ CyMV มีอายุการปักแจกัน 18 วัน และ 20 วัน ซึ่งมากกว่าต้นปลอดเชื้อที่มีอายุการปักแจกันเพียง 12 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย