เผยแพร่แล้ว: 2020-08-23

การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง

อิศราวุฒิ บุญแก้ว, สุดสายสิน แก้วเรือง, ศุภกิตต์ สายสุนทร, รติยา ธุวพาณิชยานันท์

268–283

การตอบสนองทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของข้าวโพดลูกผสม 3 พันธุ์ ภายใต้สภาวะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ

พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, เอ็จ สโรบล, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, ทิวา พาโคกทม

284–298

การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

มนัสวิน ตันวีนุกูล, ชลาธร จูเจริญ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง

299–308