ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของไข่ไก่และผู้ซื้อในตลาดสดที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย และอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ
อธิพันธ์ พรประสิทธิ์
วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของไข่ไก่และผู้ซื้อไข่ไก่จากงานฟาร์มไก่ไข่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และตลาดสด 5 แห่ง คือ ตลาดเจ้าพรหม ตลาดหัวรอ ตลาดแกรนด์ ตลาดวัดพระญาติ และตลาดสุวรรณเกลียวทอง ที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ซื้อไข่ไก่ จำนวน 300 ราย ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดระหว่าง 17.00 น. ถึง 18.00 น. ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การทดสอบฟิชเชอร์ถูกใช้ในงานวิจัย ราคาไข่ สีเปลือกไข่ การบรรจุและการห่อหุ้ม ขนาดไข่ คุณภาพไข่ ผิวสัมผัสบนเปลือกไข่ และความสะอาดของเปลือกไข่ เป็นคุณลักษณะไข่ไก่ที่ผู้ซื้อใช้ในการพิจารณา โดยมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ขนาดครัวเรือน และความชอบรับประทานไข่ไก่ (P<0.05) ในขณะที่ เพศและสถานภาพของผู้ซื้อไข่ไก่ที่แตกต่างกันมีผลต่อการพิจารณาเลือกซื้อไข่ไก่อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ พฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของผู้ซื้อพิจารณาจากสีเปลือกไข่ ผิวเปลือกไข่ ขนาดไข่ และความหนาเปลือกไข่ เท่ากับ ร้อยละ 21.3, 20.7, 33.0 และ 21.0 ตามลำดับ ในขณะที่ ผู้ที่ไม่พิจารณา และไม่มั่นใจ เท่ากับ ร้อยละ 78.7, 79.3, 67.0 และ 79.0 ตามลำ ดับ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อยังมีความเข้าใจผิดในการพิจารณาเลือกซื้อไข่ไก่ ดังนั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้ที่ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการบริโภคไข่ให้เพิ่มขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย