รูปแบบสวนในบ้านของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555–2559

Main Article Content

อลิศรา มีนะกนิษฐ
วรางค์สิริ สังฆมณี
ณัฏฐ พิชกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบสวนในบ้านที่ได้รับความนิยมในช่วงปี พ.ศ. 2555−2559 เก็บข้อมูลจากนิตยสารบ้านและสวน ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีบทความและรูปภาพเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและสวนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากบทความและรูปภาพสวนในบ้านที่ตีพิมพ์ในแต่ละเดือนพบสวนในบ้านทั้งหมด 120 แห่ง รูปแบบสวนที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ สวนทรอปิคัล 50.83% สวนอังกฤษ 30.83% และสวนโมเดิร์น 13.33% ตามลำดับ งานวิจัยนี้ยังศึกษาสาเหตุที่เจ้าของบ้านเลือกรูปแบบสวน เพื่อยืนยันคำกล่าวของ Veesommai and Siriwetchadarak (2007) ว่า การเลือกรูปแบบสวนขึ้นกับรสนิยมและความชอบของแต่ละคน ทำการศึกษาแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ สวนสร้างใหม่และสวนที่ได้รับการปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักของการเลือกรูปแบบสวนสำหรับสวนสร้างใหม่ และสวนที่ได้รับการปรับปรุงไม่แตกต่างกันคือความชอบส่วนบุคคล โดยจากสวนสร้างใหม่ 45 แห่ง เหตุผล 3 ลำดับแรกที่เจ้าของบ้านใช้เลือกรูปแบบสวน คือ 1) ความชอบส่วนบุคคล 47.31% 2) การคำนึงถึงพื้นที่เดิม และ 3) ดูแลรักษาง่าย ในสัดส่วนเท่ากันคือ 20.43% สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีทั้งสิ้น 75 แห่ง เหตุผล 3 ลำดับแรกที่เจ้าของบ้านใช้เลือกรูปแบบสวน คือ 1) ความชอบส่วนบุคคล 47.88% 2) ดูแลรักษาง่าย 21.82% และ 3) ประโยชนใช้ส้อย 15.76% ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย