เผยแพร่แล้ว: 2020-08-25

รูปแบบสวนในบ้านของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555–2559

อลิศรา มีนะกนิษฐ, วรางค์สิริ สังฆมณี, ณัฏฐ พิชกรรม

125–134

การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

ทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สาวิตรี รังสิภัทร์

168–178