การจำแนกเชื้อรา Pyricularia species ที่แยกจากข้าวและหญ้าด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และ Pot2 rep–PCR

Main Article Content

สรินนา อ่ำรุ่ง
ธิดา เดชฮวบ
เนตรนภิส เขียวขำ
อรอุมา เพียซ้าย
วันวิสา ศิริวรรณ์
ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

บทคัดย่อ

เชื้อรา Pyricularia spp. จำนวน 42 ไอโซเลทถูกแยกจากตัวอย่างข้าวและหญ้าที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่คัดเลือกใน 16 จังหวัดของประเทศไทย โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคนิเดีย รวมทั้งการใช้พืชอาศัยในการแยกกลุ่มของเชื้อโรคไหม้ ผลการทดลองพบว่า ขนาดโคนิเดียของเชื้อรา (20.89 – 28.14 × 7.39 – 10.50 μm) ที่แยกได้จากข้าว มีขนาดใหญ่กว่าเชื้อรา (18.12 – 24.93 x 5.27 – 9.77 μm) ที่แยกได้จากหญ้า นอกจากนี้ขนาดของโคนิเดียของโรคไหม้คอรวง (20.89 – 28.14 × 7.60 – 10.50 μm) มีขนาดใหญ่กว่าโคนิเดียที่แยกได้จากโรคใบไหม้ (18.12 – 26.51 × 5.27 – 9.77 μm) ส่วนการใช้ลักษณะทางรูปร่างโคนิเดียสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจึงทำให้ไม่สามารถใช้ในการจัดจำแนกได้ ส่วนผลการศึกษาการจำแนกทางอณูชีววิทยาเพื่อหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค Pot2 rep–PCR พบว่า เชื้อ Pyricularia grisea มีจำนวน 5 ไอโซเลท จากตัวอย่างหญ้า ในขณะที่เชื้อ Pyricularia oryzae มีจำนวน 37 ไอโซเลท ที่พบทั้งในหญ้าและข้าว ซึ่งเชื้อโรคไหม้ในกลุ่มนี้มีทั้งเชื้อที่แยกได้จากข้าวและเชื้อที่แยกได้จากหญ้าปะปนกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางพันธุกรรมของตัวอย่างเชื้อกลุ่มนี้มีบางส่วนของลำดับเบสที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเชื้อราที่ถูกนำมาศึกษามีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงจึงทำให้ผลการทดลองโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคนิเดีย ให้ผลที่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาโดยใช้ลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย