เผยแพร่แล้ว: 2020-08-30

การจำแนกเชื้อรา Pyricularia species ที่แยกจากข้าวและหญ้าด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และ Pot2 rep–PCR

สรินนา อ่ำรุ่ง, ธิดา เดชฮวบ, เนตรนภิส เขียวขำ, อรอุมา เพียซ้าย, วันวิสา ศิริวรรณ์, ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

27–43

การสำรวจเชื้อ Capsicum chlorosis virus (CaCV) ในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง ที่พบในประเทศไทย

มณธิรา กิจผลิต, นุชนาถ วารินทร์, ชาญณรงค์ ศรีภิบาล, อัญจนา บุญชด, อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

56–70