อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าและแบบให้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์

Main Article Content

กรรณิกา อัมพุช
สมเกียรติ ช่างศรี
มนตรี ลาภบุญ
กิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่ปล่อยลงแทะเล็มแปลงหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงแบบให้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ โดยศึกษาในลูกโคนมเพศผู้จำนวน 9 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ลูกโคจะได้รับอาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์ในคอกตามวิธีการของ อ.ส.ค. ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 จะปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และเนเปียร์มวกเหล็ก และเสริมด้วยอาหารข้นโปรตีนร้อยละ 21 โดยลงแทะเล็มจำนวน 2 รอบ รอบละ 30 วัน ข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคทั้ง 3 กลุ่ม ผลผลิต คุณค่าทางอาหารของหญ้าเนเปียร์ทั้ง 2 ชนิด และต้นทุนการผลิตลูกโค จากการศึกษาพบว่า ลูกโคนมกลุ่มควบคุมมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มลงแทะเล็มแปลงหญ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) หญ้าเนเปียร์ทั้งสองชนิดสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอสำหรับลูกโคนมตลอดช่วงฤดูแล้งหนาวหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กในช่วงเดือนแรกของการปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม (P < 0.05) ในขณะที่การแทะเล็มรอบที่สองผลผลิตระหว่างหญ้าทั้งสองพันธุ์ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) ในด้านคุณค่าทางอาหาร พบว่า หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กมีคุณค่าทางอาหารดีกว่าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในทั้งสองรอบของการแทะเล็ม โดยหญ้าเนเปียร์มวกเหล็กมีระดับโปรตีนในใบ และลำต้นสูงกว่าที่พบในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (P < 0.01) และการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้โดยใช้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการปล่อยลงแทะเล็มแปลงหญ้าร่วมกับการเสริมอาหารข้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย