ผลของอาหารจากสารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินและอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลานไพลิน

Main Article Content

กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอาหารอย่างง่ายจากสารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช่ดิน และอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อของลานไพลิน โดยนำชิ้นส่วนข้อของลานไพลินมาทำการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย Haiter (6% sodium hypochlorite, NaOCl) ความเข้มข้น 10% เป็นเวลา 15 นาที แล้วเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เตรียมจากสารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ชื่อทางการค้า Hydrowork สูตรสำหรับผักสลัด Stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละเท่า ๆ กัน คือ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตรต่อลิตร เติมน้ำตาลทราย 30 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็น 5.7 เติมผงวุ้น 7 กรัมต่อลิตร เติมน้ำยาฟอกผ้าขาว Haiter 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร นำไปเพาะเลี้ยงสภาพให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2°C เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงในห้องที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ทุกชุดการทดลองสามารถชักให้เกิดยอดเฉลี่ย 1.69 ถึง 1.92 ยอดต่อชิ้นเนื้อเยื่อ และเมื่อทำการย้ายออกปลูกในสภาวะโรงเรือนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามีอัตราการรอดชีวิตของต้นอ่อน 100%

Article Details

บท
บทความวิจัย