การสำรวจเชื้อ Capsicum chlorosis virus (CaCV) ในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง ที่พบในประเทศไทย

Main Article Content

มณธิรา กิจผลิต
นุชนาถ วารินทร์
ชาญณรงค์ ศรีภิบาล
อัญจนา บุญชด
อรประไพ คชนันทน์
อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

บทคัดย่อ

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง ที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อทอสโพไวรัส จำนวน 154 ตัวอย่าง จากแปลงปลูก 11 จังหวัด ตรวจสอบตัวอย่างพืชกับโพลิโคนอลแอนติบอดี-MYSV6 ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อทอสโพไวรัส ด้วยเทคนิค Plate Trapped Antigen-Enzyme Linked Immunosorbent Assay (PTAELISA) พบปฏิกิริยาเป็นบวกกับตัวอย่างพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง รวม 47 ตัวอย่าง จากนั้นตรวจ เชื้อ Capsicum chlorosis virus (CaCV) ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT–PCR) โดยใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อยีน non–structural protein (NSs) ของเชื้อ CaCV ตรวจพบเชื้อ CaCV ในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง จำนวน 17 ตัวอย่าง จากการเปรียบเทียบลำดับกรดอะมิโนของ NSs protein ของเชื้อ CaCV เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีรายงานใน GenBank พบว่า เชื้อ CaCV ที่เข้าทำลายพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม CaCV-AIT และ CaCVNRA โดยกล่มุ CaCV-AIT ที่พบในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง มีลำดับกรดอะมิโนเหมือนกัน 94–97% และกลุ่ม CaCV-NRA ที่พบในพริกและมะเขือเทศ มีลำดับกรดอะมิโนเหมือนกัน 92–99% ซึ่งเชื้อ CaCV ทั้งสองกลุ่มนี้มีลำดับกรดอะมิโนเหมือนกันประมาณ 82–91%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย