การตอบสนองของโปรตีนในเชื้อ Xanthomonas citri subsp. citri ต่อน้ำมันหอมระเหยแมงลักด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์

Main Article Content

จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์
ศิริเพ็ญ จริเกษม
ภูษิตา วรรณิสสร
นฤมล เผ่านักรบ
สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
วิชัย โฆสิตรัตน

บทคัดย่อ

แบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. Citri (XCC) เป็นเชื้อสาเหตุโรคแคงเกอร์ที่จัดเป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งที่ทำความเสียหายต่อการปลูกส้มทั่วโลก โรคนี้แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพของผลส้มโอลดลง และน้ำมันหอมระเหยแมงลัก (Ocimum americanum L.) สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดนี้ได้ การศึกษากลไกการยับยั้งเชื้อ XCC ด้วยน้ำมันหอมระเหยแมงลัก โดยการวิเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรียตอบสนองต่อน้ำมันหอมระเหยแมงลักในระดับเข้มข้น sub–MIC (sub–minimum inhibitory concentration; 125 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) โปรตีนของแบคทีเรียหลังจากแยกด้วยเทคนิค SDS–PAGE และ In–gel digestion ด้วยเอนไซม์ทริปซิน และวิเคราะห์ด้วย LC–MS (GeLC–MS) พบว่ามีโปรตีนของเชื้อแบคทีเรียที่มีระดับการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 8,551 ชนิด โดยโปรตีน 172 ชนิด มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับการอยู่รอดของเชื้อ XCC เมื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม STITCH database พบว่ามีโปรตีนจำนวน 28 ชนิดจาก 172 ชนิดที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะของแบคทีเรีย และจำนวน 17 ชนิดที่คล้ายกับการตอบสนองต่อสารปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน ผ่านกลไกเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนฮิสติดีนเมแทบอลิซึมของชิกิเมท และการสังเคราะห์ tRNA

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย