เผยแพร่แล้ว: 2020-09-08

การตอบสนองของโปรตีนในเชื้อ Xanthomonas citri subsp. citri ต่อน้ำมันหอมระเหยแมงลักด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์

จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์, ศิริเพ็ญ จริเกษม, ภูษิตา วรรณิสสร, นฤมล เผ่านักรบ, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, วิชัย โฆสิตรัตน

312–321

การชักนำให้เกิดแคลลัสและต้นอ่อนจากกลีบดอกที่พัฒนาแล้วของเบญจมาศ

พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม, เสริมศิริ จันทร์เปรม

322–333

การปรับปรุงพันธุ์โดยชักนำการกลายพันธุ์ในเบญจมาศโดยใช้รังสีแกมมาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยวิธีเอเอฟแอลพี

พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม, อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, ปัทมา ศรีน้ำเงิน, เสริมศิริ จันทร์เปรม

334–345

ผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงต้นของฤดูต้นฝน ภายใต้การให้น้ำหยดใต้ผิวดินและน้ำหยดบนดิน เปรียบเทียบกับน้ำฝนตามธรรมชาติ

นรชัย ช่วยพรัด, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ชัยสิทธิ์ ทองจู, สุเมธ ทับเงิน, สุดสายสิน แก้วเรือง, คัทลียา ฉัตรเที่ยง

346–357

การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน

อริษา จิตรติกรกุล, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, วิชัย โฆสิตรัตน

358–375

การคาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) โดยใช้ DSSAT

จุฬาวรรณ และกาสินธ์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์

389–402

อิทธิพลของความหนาแน่นและการบรรจุออกซิเจนต่ออัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทยเพื่อการขนส่ง

จามรี เครือหงษ์, จงดี ศรีนพรัตว์วัฒน, สุรภี ประชุมพล, ปริญญา พันบุญมา

453–463