การทดสอบกิจกรรมเชิงคุณภาพเบื้องต้นของเอนไซม์เซลลูเลสและไคติเนสที่ผลิตจากเชื้อรา Rhizopus ssp.

Main Article Content

ชุลีภรณ์ จันทร์น้อย
อรอุมา เพียซ้าย
นัฐวุฒิ บุญยืน

บทคัดย่อ

เชื้อราในสกุล Rhizopus จัดเป็นกลุ่มราที่พบกระจายได้ทั่วไป โดยอยู่ร่วมกับพืชอาศัย บางชนิดเป็นปรสิตในสัตว์ และส่วนใหญ่พบเป็นผู้ย่อยสลายโดยเจริญอยู่บนวัสดุชนิดต่างๆ การศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อแยกเชื้อรา Rhizopus โดยวิธีการแยกจากพืชโดยตรงและวิธี soil plate รวมทั้งจัดจำแนกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และทดสอบกิจกรรมเบื้องต้นในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไคติเนสโดยการวัดขนาดบริเวณใสของอาหารวุ้นรอบโคโลนี จากการเก็บตัวอย่างดินและพืชจากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึง สิงหาคม 2558 สามารถแยกเชื้อรา Rhizopus spp. ได้จำนวน 24 ไอโซเลท จัดจำแนกเป็น R. oligosporus, R. oryza และ R. stolonifer จากนั้นคัดเลือกเชื้อรา R. oligosporus (KUFC10227, 10228, 10234, 10236 และ 10244) R. oryzae (KUFC 10232 และ 10235) และ R. stolonifer (KUFC10230) เพื่อนำไปทดสอบกิจกรรมเชิงคุณภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไคติเนสบนอาหารวุ้น โดยเชื้อราชนิดที่พบบ่อยมากที่สุด คือ R. stolonifer ผลการวัดบริเวณใสของอาหารวุ้นรอบโคโลนีแสดงให้เห็นว่าเชื้อราR. stolonifer จำนวน 2 ไอโซเลท ได้แก่ KUFC10227 และ KUFC10244 มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และเชื้อรา R. stolonifer KUFC10234 มีประสิทธิภาพในการผลิตเอมไซม์ไคติเนส

Article Details

บท
บทความวิจัย