การคาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) โดยใช้ DSSAT

Main Article Content

จุฬาวรรณ และกาสินธ์
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
ณัฐพล จิตมาตย์

บทคัดย่อ

การคาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) พันธุ์หัวเรือ ศก. 13 ศึกษาโดยสร้างแปลงทดลองเพื่อเก็บข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (GC plot) เพื่อนำเข้าโปรแกรม DSSAT โดยทดลองในชุดดินสีคิ้ว ซึ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 5 อัตรา คือ 0, 8, 16, 24 และ 32 กก./ไร่ และศึกษาผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ในดิน 6 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินจัตุรัส ตาคลี เทพารักษ์ โนนไทย ลพบุรี และสีคิ้ว โดยมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 6 อัตรา คือ 0, 8, 16, 24, 32และ 36 กก./ไร่ บันทึกข้อมูลการเติบโตและผลผลิตของพริก แล้วนำข้อมูลที่ได้ป้อนในโปรแกรม DSSAT เพื่อคาดคะเนผลผลิตและตัวแปรการเติบโตของพริก และเพื่อทดสอบความแม่นยำของโปรแกรม DSSAT ผลการศึกษาพบว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 24 กก./ไร่ ให้ผลผลิตพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ในแปลงพันธุกรรมพืชสูงที่สุด ส่วนคำแนะนำปุ๋ยไนโตรเจนในชุดดินต่าง ๆ ดังนี้ อัตรา 16 กก./ไร่ สำหรับชุดดินเทพารักษ์ อัตรา 24 กก./ไร่ สำหรับชุดดินลพบุรี ตาคลี และจัตุรัส อัตรา 32 กก./ไร่ สำหรับชุดดินโนนไทย และสีคิ้ว ผลการศึกษาการคาดคะเนโดยใช้แบบจำลอง DSSAT พบว่า แบบจำลอง DSSAT สามารถคาดคะเน น้ำหนักผล และจำนวนใบ ได้แม่นยำที่สุด โดยให้ค่า d–stat เท่ากับ 0.944 และ 0.844 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย