การผลิตโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคลูกผสมเพื่อการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus-[Thailand:Kanchanaburi:Cucumber:2012]

Main Article Content

สรรชัย จันทะจร
รัชนี ฮงประยูร

บทคัดย่อ

Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) เป็นเชื้อไวรัสในสกุล Begomovirus ที่เป็นสาเหตุโรคใบหงิกของแตงกวาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยโรคโดยเทคนิคซีรัมวิทยาจำเป็นต้องอาศัยแอนติบอดีที่มีคุณภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตแอนติซีรัมที่จำเพาะต่อเชื้อ ToLCNDV โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาคลูกผสมของเชื้อ ToLCNDV–[TH:KR:Cu:12] จากตัวอย่างแตงกวาใบหงิก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแอนติเจน โดยโคลนยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคและนำมาเชื่อมต่อกับ pQE–80L expression vector หลังจากชักนำให้เกิดการแสดงออกของยีน พบว่า โปรตีนลูกผสมอยู่ในรูปของinclusion body ซึ่งต้องใช้การสกัดโปรตีนในสภาพdenaturing condition และทำให้บริสุทธิ์ด้วย Ni–NTA column chromatography การวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis พบว่ามีน้ำหนักโมเลกุล 31 kDa และได้ใช้เป็นแอนติเจนในการฉีดกระต่าย เริ่มเก็บเลือดในสัปดาห์ที่ 5 และเก็บเลือดทุกสัปดาห์จำนวน 14 ครั้ง พบว่าค่าไตเตอร์ของแอนติซีรัมสูงสุดในสัปดาห์ที่ 15 หลังจากการฉีดครั้งแรก คือ 102,400 การตรวจสอบความจำเพาะของแอนติซีรัมด้วยวิธี indirect plate trapped antigen enzyme–linked immunosobent assay พบว่าแอนติซีรัมทำปฏิกิริยาได้กับเชื้อ ToLCNDV ในธรรมชาติ และเกิดปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ Tomato leaf curl virus (TLCV)และ African cassava mosaic virus (ACMV) ซึ่งมีความเหมือนกันของลำดับกรดอะมิโนที่ 76.95 และ 76.95 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่เนื่องจากไม่มีรายงานว่าเชื้อไวรัส TLCV และ ACMV มีพืชวงศ์แตงเป็นพืชอาศัย ดังนั้น แอนติซีรัมที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นของเชื้อ ToLCNDV ในพืชวงศ์แตง และ ACMV ในมันสำปะหลังได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ตรวจสอบเชื้อ TLCV ในมะเขือเทศเนื่องจากมะเขือเทศเป็นพืชอาศัยของเชื้อ ToLCNDV เช่นเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย