การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตง ด้วยเทคนิค Loop–Mediated Isothermal Amplification

Main Article Content

รุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร
วิชัย โฆสิตรัตน
Scott Adkins
สุจินต์ ภัทรภูวดล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิค LoopMediated Isothermal Amplification (LAMP) เพื่อตรวจสอบเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ไอโซเลท THPK2016 (SLCuYVTHPK2016) (Genbank accession KX388157) ที่เข้าทำลายฟักทอง (Cucurbita moschata Decne) ในจังหวัดนครปฐมของประเทศไทย โดยใช้ชุด ไพรเมอร์จำนวน 4 เส้น (B3, F3, BIP และ FIP) ที่ออกแบบให้มีความจำเพาะกับ Replication-associated protein gene (AC1) ของเชื้อ SLCuYVTHPK2016 และทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 65 ºC นาน 60 นาที สามารถตรวจสอบผลการเกิดปฏิกิริยาด้วย 1.5% agarose gel electrophoresis หรือตรวจสอบได้โดยตรงเมื่อเติมสีย้อม SYBR® Green I พบว่าเทคนิคนี้มีความจำเพาะในการเกิดปฏิกิริยาต่อเชื้อ SLCuYVTHPK2016 โดยไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) และพืชปกติที่นำมาตรวจสอบ มีความไวในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเทคนิค LAMP และ Polymerase Chain Reaction (PCR) เท่ากันคือสามารถใช้ดีเอ็นเอเริ่มต้นที่ความเข้มข้นต่ำสุด 134 pg/μl ดังนั้นเทคนิคนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยเชื้อ SLCuYVTHPK2016

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย