เผยแพร่แล้ว: 2020-09-08

การโคลนและศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน NIP5;1 ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า

อัญชนา รอดรังนก, ชนากานต์ ลักษณะ, สนธิชัย จันทร์เปรม

160–173

การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus, Papaya ringspot virus และ Zucchini yellow mosaic virus

ขวัญชนก อารีกิจ, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins, สุจินต์ ภัทรภูวดล

186–199

ความเสถียรของ Infectious Clone เชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV–P) ในพลาสมิดพาหะ

ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, วิชัย โฆสิตรัตน

200–207

การสังเคราะห์ in vivo Transcript จากโคลน cDNA เต็มสายของเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV-P) สายพันธุ์ไทย

ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, วิชัย โฆสิตรัตน

208–220

การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตง ด้วยเทคนิค Loop–Mediated Isothermal Amplification

รุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins, สุจินต์ ภัทรภูวดล

221–230

การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดโดยวิธีดับเบิ้ลแฮพลอยด์จากประชากร S0 และ S1

ศฎาวุฒิ กุลมณี, ประภา ศรีพิจิตต์, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, รัตติกาน เกิดผล, ธานี ศรีวงศ์ชัย

260–269

อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

ธิดารัตน์ เมธาวรากุล, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุช จุลกะ, ณัฏฐ พิชกรรม, ประภาส ช่างเหล็ก

284–296

การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้ และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน

วันวิสาข์ เพ็ชรอำไพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล, วิชัย โฆสิตรัตน

297–311