การจำแนก และรูปแบบการแสดงออกของยีน NIP6;1 (Boric Acid Channel for Preferential Transport of Boron) ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า

Main Article Content

อัญชนา รอดรังนก
กนกวรรณ เที่ยงธรรม
สนธิชัย จันทร์เปรม

บทคัดย่อ

โบรอนเป็นธาตุอาหารรองที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช โดยส่งผลทั้งต่อปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตของพืช ปัญหาการขาดธาตุโบรอนพบได้ในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากโบรอนในดินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกรดบอริกที่สามารถละลายน้ำได้ จึงถูกชะล้างได้ง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกที่มีฝนตกชุก เช่นเดียวกับพื้นที่ที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมัน จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ พบว่า โบรอนสามารถเคลื่อนย้ายจากเนื้อเยื่อแก่ไปยังเนื้อเยื่อที่กำลังพัฒนาผ่านทางท่อลำเลียงอาหารภายใต้สภาวะขาดโบรอน การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนก full length ของยีน NIP6;1 ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า รวมถึงศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน NIP6;1 ในปาล์มน้ำมันที่ได้รับสภาวะขาดโบรอน โบรอนเพียงพอ และโบรอนเป็นพิษด้วยเทคนิค real–time PCR จากการศึกษาสามารถจำแนก full–length ของยีน NIP6;1 ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาวะขาดโบรอนได้ เป็นยีนที่มีขนาด 858 นิวคลีโอไทด์ และแปลรหัสพันธุกรรมได้เป็นโปรตีนที่ประกอบด้วย 285 กรดอะมิโน และเมื่อวิเคราะห์หาค่าความเหมือนของลำดับกรดอะมิโน พบว่า มีค่าความเหมือนกับยีน NIP6;1 ที่รายงานในพืชหลายชนิด ได้แก่ อินทผลัม ฝ้าย Arabidopsis และถั่วเหลือง และจากการวิเคราะห์ phylogenetic tree พบว่า โปรตีน EgNIP6;1 จัดอยู่ในกลุ่ม NIPs subgroup II เมื่อศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน EgNIP6;1 จากตัวอย่าง cDNA ที่สังเคราะห์ได้จากรากและใบปาล์มน้ำมันที่ได้รับสภาวะขาดโบรอน โบรอนเพียงพอ และโบรอนเป็นพิษเป็นเวลา 7 14 28 และ 56 วัน ด้วยเทคนิค real–time PCR พบว่ายีน EgNIP6;1 มีระดับการแสดงออกในใบสูงกว่าราก โดยมีการแสดงออกสูงขึ้นที่ 7 วันและสูงสุด 28 วันหลังได้รับสภาวะขาดโบรอนเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 0

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย