ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก

Main Article Content

พิจิตรา แก้วสอน
กุลธิดา โชทนากูล
ปริยานุช จุลกะ
วันชัย จันทร์ประเสริฐ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริกพันธุ์บางช้าง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 11 ทรีทเมนต์ ได้แก่ แช่เมล็ดพริกในสารละลายดังต่อไปนี้ (1) น้ำ RO + ไม่บ่มเมล็ด (2) น้ำ RO + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (3) สารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ความเข้มข้น 0.02% + ไม่บ่มเมล็ด (4) สารละลาย SA ความเข้มข้น 0.02% + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (5) สารละลายน้ำควันไม้ (SW) ความเข้มข้น 0.2% + ไม่บ่มเมล็ด (6) สารละลาย SW ความเข้มข้น 0.2% + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (7) สารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% + ไม่บ่มเมล็ด (8) สารละลาย KNO3ความเข้มข้น 3% + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (9) สารละลาย PEG 6000 ค่าชลศักย์ -1.5 MPa + ไม่บ่มเมล็ด (10) สารละลาย PEG 6000 ค่าชลศักย์ -1.5 MPa + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง และ (11) เมล็ดที่ไม่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) พบว่า เมล็ดที่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ในสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ร่วมกับการบ่มเมล็ดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีความงอกสูงและมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ และเมล็ดที่ไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ในสารละลายกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.02% ร่วมกับการบ่มเมล็ดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่อายุ 28 วันหลังเพาะเมล็ดดีที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย