เผยแพร่แล้ว: 2020-09-09

การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการคัดเลือกเชื้อไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว

จิรพันธ์ เปรมสุริยา, วราภรณ์ ปานอยู่, สุจินต์ ภัทรภูวดล, วิชัย โฆสิตรัตน

11–22

การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อลินเดอเนียด้วยสารละลายโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ

บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, พัฒนา สุขประเสริฐ

23–35

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย

เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, กวินธรรพ์ บุบผา, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์, จินตนา อันอาตม์งาม

48–59

ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก

พิจิตรา แก้วสอน, กุลธิดา โชทนากูล, ปริยานุช จุลกะ, วันชัย จันทร์ประเสริฐ

70–79

ผลของรังสีแกรมมาที่มีต่อมันเทศประดับพันธุ์ผสมในสภาพปลอดเชื้อ

นุชรัฐ บาลลา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, อัญชลี จาละ, ธีระชัย ธนานันต์

151–159