ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ‘California Wonder’ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

Main Article Content

พิจิตรา แก้วสอน
สาวิตรี มังกรแก้ว
ปริยานุช จุลกะ
ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ

บทคัดย่อ

อุณหภูมิที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ‘California Wonder’ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot in Randomized Complete Block Design ทำ 4 ซ้ำ โดยกำหนดให้ main plot คือ การพรางแสงมี 3 ระดับ ได้แก่ ไม่พรางแสง, พรางแสง 30% และพรางแสง 50% ส่วน sub plot คือ ระยะปลูกมี 2 ระดับ ได้แก่ 50 × 75 ซม. และ 50 × 100 ซม. โดยปลูกพริกในกระถางขนาด 10 นิ้ว และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เมื่อผลพริกมีสีแดง 80% พบว่าการพรางแสง 50% ทำให้ต้นพริกหวานมีผลผลิตดีที่สุด ได้แก่ จำนวนผลต่อต้น ขนาดผล น้ำหนักผล และจำนวนเมล็ดต่อผล และมีคุณภาพเมล็ดสูงที่สุด คือ เมล็ดมีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดมาก เมล็ดงอกได้เร็ว (มีจำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอกและมีเวลาเฉลี่ยในการงอกน้อย) มีความงอกสูงทั้งในห้องปฏิบัติการและในสภาพโรงเรือน นอกจากนี้ระยะปลูกไม่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน

Article Details

บท
บทความวิจัย