การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนในอาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1

Main Article Content

วัชรี เสาร์เทพ
อรอุมา เพียซ้าย
พัชรวิภา ใจจักรคำ

บทคัดย่อ

เก็บตัวอย่างอาหารที่ปนเปื้อน ผลิตผลทางการเกษตร และดินปลูกพืชจากแหล่งต่างๆ รวม 47 ตัวอย่าง นำมาแยกเชื้อราด้วยวิธี direct isolation, soil plate และ dilution plate จัดจำแนกชนิดโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ compound พบการปนเปื้อนเชื้อรา Aspergillus spp. จำนวน 76 ไอโซเลท จำแนกชนิด ได้แก่ A. flavus, A. fumigatus, A. japonicus, A. niger, A. ochraceus, A. terreus และ Aspergillus sp. และพบเชื้อรา Penicillium spp. จำนวน 8 ไอโซเลท ได้แก่ P. oxalicum, P. verrucosum, Penicillium sp.1 และ Penicillium sp.2 พบเชื้อรา A. flavus (KUFC10266, 10269, 10277 และ 10284) และ A. ochraceus (KUFC10327) ที่มีการสร้างสเคอโรเทียม ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1 โดยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay พบว่า เชื้อรา Aspergillus spp. จำนวน 9 ไอโซเลท และเชื้อรา Penicillium spp. จำนวน 4 ไอโซเลท มีการสร้างปริมาณสารพิษน้อยกว่า 4 ppb ในขณะที่เชื้อรา A. flavus จำนวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ KUFC10266, 10268, 10272, 10277, 10280 และ 10284 มีการสร้างปริมาณสารพิษมากกว่า 40 ppb อย่างไรก็ตาม พบว่าการสร้างสเคอโรเทียมของเชื้อราและการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1 ไม่มีความสัมพันธ์กัน

Article Details

บท
บทความวิจัย