การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานของส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ดิพพลอยด์ และเตตราพลอยด์

Main Article Content

สุนทรีย์ สุรศร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบส้มเขียวหวานที่ถูกชักนำให้เป็นเตตราพลอยด์กับต้นส้มเขียวหวานที่เป็นดิพพลอยด์ ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ความยาวปล้อง ความกว้างใบ น้ำหนัก/พื้นที่ใบ และความยาวของปากใบของต้นเตตราพลอยด์มีค่ามากกว่าดิพพลอยด์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่จำนวนใบ ดัชนีใบ และความหนาแน่นของปากใบของต้นเตตราพลอยด์มีค่าน้อยกว่าต้นดิพพลอยด์

Article Details

บท
บทความวิจัย