การจัดการสวนไม้ผลของเกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

จิณัฐตา วุฒามนตรี
พนามาศ ตรีวรรณกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 3) การจัดการสวนไม้ผลของเกษตรกร และ 4) เปรียบเทียบการปฏิบัติการจัดการสวนไม้ผลของเกษตรกรจำแนกตาม ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากเกษตรกรทำสวนไม้ผลอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 179 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกร ร้อยละ 65.4 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 57.2 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 61.5 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน 2) เกษตรกร มีแรงงานเกษตรเฉลี่ย 3 คน และไม่มีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 52.0เกษตรกรมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตรเฉลี่ย 22.5 ปี และทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 87.2 โดยทำสวนมะพร้าวเป็นกิจกรรมหลัก และมีพื้นที่เฉลี่ย 8.6 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของครัวเรือน ร้อยละ 76.5 มีรายได้จากการเกษตรเฉลี่ย 301,092.3 บาท/ปี ใช้แหล่งเงินทุนของตนเอง ร้อยละ 80.4 และเกษตรกร ร้อยละ 63.1 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร 3) เกษตรกรน้อยกว่า ร้อยละ 50.0 มีจัดการสวนไม้ผล ด้านเงิน และด้านการจัดการ อย่างไรก็ตามเกษตรกร มากกว่าร้อยละ 50.0 มีการจัดการ ด้านคน และด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 4) เพศ การจ้างแรงงาน อาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับการจัดการสวนไม้ผลด้านคน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร มีความสัมพันธ์กับการจัดการสวนไม้ผลด้านการจัดการ

Article Details

บท
บทความวิจัย