เผยแพร่แล้ว: 2021-01-17

ความทนเค็มของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย ‘เอียสกุล’ ในสภาพปลอดเชื้อ

เพชรศุภางค์ คำแท้, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย, พัชรียา บุญกอแก้ว

22–35

การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจน ในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์

อังสุมา แก้วคต, ณัฐภัทรา ภมรสูต, ณัฐวรรณ คงกระพัน, ณันญรัตน์ คุ้มครอง, อัจฉรา ขยัน

56–66

การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามันสำปะหลังที่เพาะเลี้ยง ในสภาพปลอดเชื้อต่อระดับไนโตรเจนที่แตกต่างกัน

ประภาพรรณ ยังสุขยิ่ง, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ภานุพงษ์ คงจิว, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, สุตเขตต์ นาคะเสถียร

80–90