การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจน ในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์

Main Article Content

อังสุมา แก้วคต
ณัฐภัทรา ภมรสูต
ณัฐวรรณ คงกระพัน
ณันญรัตน์ คุ้มครอง
อัจฉรา ขยัน

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจนในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์ โดยไก่ไข่ได้รับน้ำและอาหารอย่างเต็มที่ (ad libitum) ไก่ถูกสุ่มนำมาใช้ในการทดลองจำนวน 40 ตัว (ช่วงอายุละ 20 ตัว) จากไก่ทั้งหมด 5,000 ตัว ไก่ถูกฆ่าและตัดแต่งตามวิธีมาตรฐานสากลโดยมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักมีชีวิตเท่ากับ 1,629 และ 1,559 กรัม ตามลำาดับ พบว่า เปอร์เซ็นต์ซาก เนื้ออก เนื้อสันใน เนื้อน่อง และเนื้อสะโพกของไกไข่อายุ 80 สัปดาห์มีค่าสูงกว่าไก่ไข่อายุ 75 สัปดาห์ (P < 0.01) จากนั้นเก็บตัวอย่างบริเวณเนื้ออกและสะโพกเพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณคอเลสเตอรอลและคอลลาเจน ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณคอเลสเตอรอลในเนื้ออกและสะโพกของไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) เช่นเดียวกับปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได้ (Soluble collagen) และคอลลาเจนที่ไม่ละลาย (Insoluble collagen) ของเนื้อไก่ไข่พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่ม (P > 0.05) ดังนั้นผลการทดลองในครั้งนี้บ่งชี้ว่าอายุไม่มีผลต่อปริมาณคอลลาเจนและคอเลสเตอรอล แต่มีผลต่อคุณภาพซาก ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการยืดอายุการปลดระวางแม่ไก่ไข่หากอยู่ในสภาวะไก่ไข่สาวทดแทนมีราคาแพง  การศึกษานี้ให้ข้อมูลของเนื้อไก่ไข่ให้กับผู้บริโภค

Article Details

บท
บทความวิจัย