การมีส่วนร่วมของสมาชิกในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

เพ็ญนิสา ยิ่งยวด
ชลาธร จูเจริญ
สุภาภรณ์ เลิศศิริ
นริศรา อินทะสิริ
ปรีดา สามงามยา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่วน บุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 2) ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกพันธุ์ผักพระราชทาน และ 4) ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง 241 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกโครงการฯ เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 58.27 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพ เกษตรกรรม มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท/ปี มีประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเฉลี่ย 6.10 ปี มีจำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 ราย มีขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 1.78 ไร่ มีการเข้าร่วมกลุ่มของเกษตรกรรมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอื่น มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ได้รับข่าวสารการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักจากสื่อบุคคล มีความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.67) ปัญหาที่พบคือ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ เช่น ฤดูฝนต้นกล้าผักมักเป็นเชื้อรา ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร ปัญหาการกำจัดวัชพืช และแมลง ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า อาชีพของเกษตรกร การเข้าร่วมกลุ่มของเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และขนาดพื้นที่ถือครองที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aingboon, S. 2013. The involvement of entities towards derivatives a water resource in Bang Sao Thong Subdistrict, Bang Sao Thong District. J. Acad. Res. 24: 1–11. (in Thai)

Junsong, M. 2011. Participation in Forest Resource Conservation among Members of the SubDistrict Administrative Organization Council, Chan Daen District, Phetchabun Province. National Institute of Development Administration, Bangkok. (in Thai)

Kaewsuk, N. 2004. A Study on Household Expenditure Behavior of Fresh Vegetables Consumption. MS Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Memui, S. 2020. Public Participation in the Development of Ecotourism: A Case Study of Ban Bang Pub. (in Thai)

Niyamangkul, S. 2013. Research Methods in Social Sciences and Statistics. Book to You, Bangkok. (in Thai)

Suksard, S. and R. Srisakbangtoei. 2015. People participation in mangrove forest conservation of Kho Than sub-district community, Tha Chang district, Surat Thani province. Thai J. For. 34(1): 101–111. (in Thai)

Wisarat, C. 2015. Documents Teaching the Subject. 421 Early Production of Vegetable Varieties. Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Mae Jo University, Chiang Mai. 85 pp. (in Thai)