เผยแพร่แล้ว: 2021-03-18

การจัดการข้อจำกัดในชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วนปนกรวด (Ldr+ km) เพื่อการปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

มณีทิพย์ ขุนทอง, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์

149-165

ลักษณะ สมบัติ และศักย์ผลิตภาพของชุดดินทับพริกในจังหวัดสระแก้ว

สัญชัย แซ่เจียง, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์

166-180

การศึกษาอัตราการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังในท่อนพันธุ์สะอาด

วันวิสา ศิริวรรณ์, นวลนภา เหมเนียม, จุฑาทิพย์ ถวิลอำพันธ์, สุกัญญา ฤกษ์วรรณ, กิ่งกาญจน์ เสาร์คำ, ศิริกาญจน์ หรรษาวัฒนกุล, ปภาวี พลีพรหม, เฉลิมพล ภูมิไชย

181-191

ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของพริกไทยสด

ศริญญา ผ่องการ, อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

192-208