ลักษณะ สมบัติ และศักย์ผลิตภาพของชุดดินทับพริกในจังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

สัญชัย แซ่เจียง
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
ณัฐพล จิตมาตย์

บทคัดย่อ

การกำหนดลักษณะและสมบัติของร่างชุดดินทับพริกมีความจำเป็นในการจัดตั้งชุดดินและกำหนดขอบเขตของหน่วยแผนที่ดินเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยา สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ แร่วิทยา และประเมินศักยภาพทางการเกษตรของดิน โดยศึกษาหน้าตัดดินตัวแทน 7 บริเวณในจังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่า ชุดดินทับพริกในจังหวัดสระแก้ว พัฒนาอยู่บนผิวหน้าเหลือค้างจากการกร่อนของหินเกรย์แวก หินดินดาน และหินปูน มีพัฒนาการปานกลาง ดินเป็นดินลึกปานกลางถึงลึกมาก ระบายน้ำดีปานกลาง พบชั้นเศษหิน ก้อนปูนทุติยภูมิภายในหน้าตัดดิน เนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนเศษหิน ความหนาแน่นรวมของดินต่ำถึงสูงมาก พีเอชดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำมากถึงค่อนข้างสูง ปริมาณไนโตรเจนรวมของดินต่ำมาก ปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ำมากถึงสูงปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ำปานกลางถึงสูงมาก เบสรวมที่สกัดได้ของดินอยู่ ในระดับปานกลางถึงสูงมาก โดยค่าร้อยละความอิ่มตัวเบสอยู่ในระดับสูง กรดที่สกัดได้มีค่าต่ำมากถึงปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็น Cdbp, Cbp และ Cdp โดยมีข้อจำกัด ได้แก่ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ (p) ดินเป็นด่างจัด (b) เมื่อประเมินสมรรถนะที่ดิน พบว่า ดินมีความเหมาะสมปานกลางต่อการปลูกพืชที่ดอนทั่วไป โดยมีข้อจำกัดคือ ดินมีปูนปะปนในดินและมีความเสี่ยงการขาดนำ้ในฤดูแล้ง ดินมีศักยภาพทางการเกษตรโดยภาพรวมระดับปานกลาง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Auppathumpanont, P., N. Chittamart and T. Darunsontaya. 2018. Fertility capability of calcareous soils in Thailand. J. Agric. 34(3): 411–423. (in Thai)

Birkeland, P.W. 1974. Pedology, Weathering and Geomorphological Research. Oxford University Press, New York, USA.

Brewer, R. 1964. Fabric and Mineral Analysis of Soils. John Wiley and Sons Inc., New York, USA.

Brindley, G.W. and G. Brown. 1980. X-ray diffraction procedures for clay mineral identification, pp. 305–359. In G.W. Brindley and G. Brown, eds. Crystal Structure of Clay Minerals and Their X-ray Identification. Spottiswoode Ballantyne Ltd., London, UK.

Buol, S.W., R.J. Southard, R.C. Graham and P.A. McDaniel. 2011. Soil Genesis and Classification. 6th edition. Iowa State Press. A Blackwell Pub Co., Ames, Iowa, USA.

Curtin, D. and J.K. Syers. 2001. Lime-induced changes in indices of soil phosphate availability. Soil Sci. Soc. Am. J. 65(1): 147–152.

Division of Land Use Planning. 1996. Qualitative Land Evaluations. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. (in Thai)

Eswaran, H., R. Almaraz, E. van den Berg and P. Reich. 1997. An assessment of the soil resources of Africa in relation to productivity. Geoderma. 77(1): 1–18.

Jalali, M. and M. Jalali. 2016. Minerals control phosphorus solubility in long-term-cultivated calcareous soils. Soil Res. 55(2): 182–190.

Jitsakul, P. 1989. Analysis of Laterite Types of Laterite Rocks in Sakon Nakhon Basin, Northeastern Thailand. PhD Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Kheoruenromne, I. 2005. Soil Survey. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Land Use Condition Analysis Group. 2013. Land Use Condition. Division of Land Use Policy and Planning, Land Development Department. Available Source: http://www.ldd.go.th/web_OLP/Lu_56/Lu56_E/ sakaeo56.htm. 27 May 2014.

Morakran, P., N. Chittamart and S. Tawornpruek. 2015. Fertility capability of upland vertisols in Thailand. Songklanakarin J. Pl. Sci. 2(4): 61–72. (in Thai)

Office of Soil Survey and Land Use Planning. 2008. Soil Survey Report of Sa Kaeo Province (Scale 1:25,000). Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. (in Thai)

Office of the Cane and Sugar Board. 2013. Sugarcane Production Annual Report 2012/2013. Office of Cane and Sugar Board, The Ministry of Industry, Bangkok. (in Thai)

Sanchez, P.A. 2019. Properties and Management of Soils in the Tropics. 2nd edition. Cambridge University Press, UK.

Sanchez, P.A., W. Couto and S.W. Buol. 1982. The fertility capability soil classification system: interpretation, application. Geoderma 27(4): 283–309.

Smeck, N.E. and E.C.A. Runge. 1971. Phosphorus availability and redistribution in relation to profile development in an Illinois landscape segment. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 35(6): 952–959.

Soil Science Division Staff. 2017. Soil Survey Manual. Handbook No.18. United States Department of Agriculture, United States Government Printing Office, Washington DC, USA.

Soil Survey Classification Group. 2014. Soil Map (Shapefile) of Chachoengsao, Prachin Buri and Sa Kaeo Province (Scale 1:25,000 and 1:100,000). Soil Resources Survey and Research Division, Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok.

Soil Survey Division. 1976. Detailed Reconnaissance Soil map of Prachin Buri Province (Scale 1:100,000). Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. (in Thai)

Soil Survey Division. 1980. Handbook of Soil Suitability Classification for Economy Crop. Academic Article No. 28. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. (in Thai)

Soil Survey Division. 1983. Soil Survey Report of Sa Kaeo Province. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. (in Thai)

Soil Survey Staff. 2014a. Key to Soil Taxonomy. 12th edition. United States Department of Agriculture, Natural Resource Conservation Service, Washington DC, USA.

Soil Survey Staff. 2014b. Soil Survey Field and Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 51. Version 2.0. USDA–NRCS. GPO, Washington DC, USA.

Suddhiprakarn, A. 1991. Soil Mineralogy. Kasetsart University Press, Bangkok. (in Thai)

Thanduan, V. 1996. The Fertility Capability Soil Classification of Thailand. Academic Article No. 372. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. (in Thai)

Trisuwan, N. 1996. Land Suitability Classification for Upland Soil in Thailand, Principle in Soil Survey Interpretation. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. (in Thai)

Virgo, K.J. and D.A. Holmes. 1977. Soils and landform features of mountainous terrain in south Thailand. Geoderma 18(3): 207–225.

Weil, R.R. and N.C. Brady. 2017. The Nature and Properties of Soils. 15th edition. Pearson Education, Inc., New Jersey, USA.

West, L.T., F.H. Beinroth, M.E. Sumner and B.T. Kang. 1997. Ultisols: characteristics and impacts on society. Adv. Agron. 63: 179–236.

Zhang, M., C.L. Li, Y.C. Li and W.G. Harris. 2014. Phosphate minerals and solubility in native and agricultural calcareous soils. Geoderma 232–234: 164–171.