การประเมินค่าศักย์ความจุบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมในดินเปรี้ยวจัดบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

Main Article Content

มินตรา รูปดี
ทิมทอง ดรุณสนธยา
วิทยา จินดาหลวง
วีรวรรณ์ พึ่งแย้ม

บทคัดย่อ

การประเมินค่าศักย์ความจุบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียม (PBCk) ตามแนวคิด quantity/intensity เป็นวิธีการประเมินความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งพารามิเตอร์จากการประเมินดังกล่าวสามารถประเมินได้ทั้งปริมาณโพแทสเซียม (∆K°) ความยากง่ายในการดูดใช้โพแทสเซียม (ARek) และการรักษาระดับความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในดิน (PBCk) โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมรูปต่าง ๆ และค่า PBCk ของดินเปรี้ยวจัดบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย ชุดดินอยุธยา (Ay1 และ Ay2) ชุดดินเสนา (Se1 และ Se2) และชุดดินรังสิต (Rs1 และ Rs2) ผลการศึกษา พบว่า ดินที่ศึกษาส่วนใหญ่มีปริมาณโพแทสเซียมรูปที่เป็นประโยชน์ (โพแทสเซียมรูปที่ละลายน้ำได้และโพแทสเซียมรูปที่แลกเปลี่ยนได้) อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ยกเว้น ชุดดินเสนาทั้ง 2 บริเวณ ที่มีปริมาณโพแทสเซียมรูปที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ดินที่ศึกษามีค่า PBCk อยู่ในพิสัย 27.5–105 (cmol kg–1)/(mol L–1)1/2 และดินที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการรักษาระดับความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยค่า PBCk ของดินที่ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าพีเอชของดินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2 = 0.33, P < 0.05) ค่า ∆K° ของดินส่วนใหญ่มีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นว่า ดินที่ศึกษาสามารถปลดปล่อยโพแทสเซียมออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ง่ายเมื่อมีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเพิ่มเติมให้แก่ดิน ดินเปรี้ยวจัดที่ศึกษาส่วนใหญ่มีค่า ARke อยู่ในช่วง 0.001 ถึง 0.01 (mol L–1)1/2 แสดงให้เห็นว่า โพแทสเซียมส่วนใหญ่ถูกดูดซับอยู่ในบริเวณพื้นผิวแลกเปลี่ยนบริเวณขอบผลึกของแร่ดินเหนียว ซึ่งพืชสามารถดูดใช้ประโยชน์ได้ง่ายในระดับปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Brady, N.C. and R.R. Weil. 2008. The Nature and Properties of Soils. 14th edition. Practice Hall, Inc., New Jersey, USA.

Chapman, H.D. 1965. Cation exchange capacity, pp. 891–901. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part II. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Darunsontaya, T., N. Chittamart, W. Jindaluang, A. Suddhiprakarn, R. Jaroenchasri and I. Kheoruenromne. 2019. Assessment of Potential Lands for Oil Palm Growing Basing on Properties of Soils and Climate in Central Plain and Eastern Region of Thailand. Agricultural Research Development Agency (Public Organization). (in Thai)

Dobermann, A. and T.H. Fairhurst. 2000. Rice: Nutrient Disorders & Nutrient Management. Oxford Graphic Printers Pte Ltd, Singapore.

Herbert, R. 1997. Properties of goethite and jarosite precipitated from acid groundwater, Dalarna, Sweden. Clays Clay Miner. 45: 261–273.

Hosseinpur, A.R. and M.R. Tadayon. 2013. Potassium quantity–intensity parameters and their correlation with bean plant indices in some calcareous soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 44: 1480–1488.

Jackson, M.L. 1965. Soil Chemical Analysis: Advanced Course. Department of Soils, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA.

Kheoruenromne, I. 1990. Soils of Thailand: Characteristics, Distribution and Uses. Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Kheoruenromne, I. 2007. Acid Sulfate Soils in Thailand. Kasetsart University Press, Bangkok. 37 pp. (in Thai).

Land Development Department. 2015. State of Soil and Land Resources of Thailand. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. 304 pp. (in Thai)

Murphy, J. and J.P. Riley. 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Anal. Chim. Acta. 27: 31–36.

National Soil Survey Center. 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42, Version 3.0. Natural Conservation Service, United States Department of Agriculture.

Osotsapar, Y. 2003. Plant Nutrition. 2nd edition. Kasetsart University Press, Bangkok. 548 pp. (in Thai)

Osotsapar, Y., A. Wongmaneeroj and C. Hongprayoon. 2013. Fertilizers for Sustainable Agriculture. 3rd edition. Kasetsart University Press, Bangkok. 519 pp. (in Thai).

Palykaew, S. 2016. Suitability of Acid Sulfate Soils for Growing Oil Palm in Central Plain, Thailand. MS Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Peech, M. 1965. Exchange acidity, pp. 905–913. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part II. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Pratt, P.E. 1965. Potassium, pp. 1023–1031. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part II. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Rao, C.S., A.S. Rao, K.V. Rao, B. Venkateswarlu and A.K. Singh. 2010. Categorisation of districts based on nonexchangeable potassium: implications in efficient K fertility management in Indian agriculture. Indian J. Fert. 6: 40–54.

Rungruang, C. 2017. Effect of Hydrated Lime and Dolomite on Potential Buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Thailand. BS Special Problem. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Rupa, T.R., S. Srivastava, A.S. Swarup, D.A. Sahoo and B.R. Tembhare. 2003. The availability of potassium in Aeric Haplaquept and Typic Haplustert as affected by long–term cropping, fertilization and manuring. Nutr. Cycl. Agroecosys. 65: 1–11.

Soil Survey Division Staff. 1993. Soil Survey Manual. Handbook No. 18. United States Department of Agriculture, Washington D.C., USA.

Sparks, D.L. and W.C. Liebhardt. 1981. Effect of long–term lime and potassium applications on quantity-intensity (Q/I) relationships in sandy soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 45: 786–790.

Suttanukool, P., T. Darunsontaya and W. Jindaluang. 2019. A study on the quantity/intensity relationships of potassium of sugarcane growing soils eastern Thailand. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 50(2): 153–163.

Thomas, G.W. 1982. Exchangeable cations, pp. 159–165. In A.L. Page, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. 2nd edition. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

van Schouwenburg, J.C.H. and A.C. Schuffelen. 1963. Potassium–exchange behaviour of an illite. Neth. J. Agri. Sci. 11(1): 13–22.

Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of the digestion method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37: 29–38.

Wang, J.J., D.L. Harrell and P.F. Bell. 2004. Potassium buffering characteristics of three soils low in exchangeable potassium. Soil Sci. Soc. Am. J. 68: 654–661.

Wooldridge, J. 1990. Effect of liming and parent material on the potassium quantity/intensity relationships of some upland soils of the Western Cape. S. Afr. J. Plant Soil. 7(1): 62–67.

Zharikova, E.A. 2004. Potential buffer capacity of soils with respect to potassium (by the example of the Amur River region). Eurasian Soil Sci. 37(7): 710–717.