เผยแพร่แล้ว: 2021-06-09

ความแปรปรวนทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตรของถั่วมะแฮะพื้นเมืองสายพันธุ์ T9

พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, ภัทรา ประทับกอง, จรรยา มุ่งงาม, พงศกร นิตย์มี, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, สุรสิทธิ์ วงศ์สัจจานันท์, เรวัตร จินดาเจี่ย, จักรกฤษณ์ ศรีแสง

221–231

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศพันธุ์ปลูกด้วยวิธี Association Mapping

ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, นักรบ วงศ์บุญมา, ชัญญานุช กอรักงาม, มธุรดา เรืองศิริ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, จุลภาค คุ้นวงศ์

259–279