การเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้นและน้ำสกัดจากใบฝรั่งกับใบสะระแหน่ในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด

Main Article Content

โฆษิต ขวาของ
น้ำทิพย์ จิรัฐิติกาลพันธุ์

บทคัดย่อ

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้นและน้ำสกัดจากใบฝรั่งและใบสะระแหน่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด โดยใช้ไก่เนื้อพันธุ์รอส 308 อายุ 1 วัน จำนวน 120 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ซ้ำ ซ้ำละ 10 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยไก่แต่ละกลุ่มได้รับน้ำดื่มที่แตกต่างกัน ดังนี้ T1 = กลุ่มควบคุม (ไม่เสริมสารใด ๆ) T2 = กลุ่มที่เสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้น (Herb of LoxinTM) 1 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร T3 = กลุ่มที่เสริม bio complex 1 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร T4 = กลุ่มที่เสริมน้ำสกัดจากใบฝรั่งผสมใบสะระแหน่ 50 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร T5 = กลุ่มที่เสริมน้ำสกัดจากใบสะระแหน่ 100 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร และ T6 = กลุ่มที่เสริมน้ำสกัดจากใบฝรั่ง 100 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ผลการศึกษาสมรรถภาพการผลิต พบว่า ในช่วงอายุ 1–21 วัน กลุ่มที่เสริมน้ำสกัดจากใบฝรั่งผสมใบสะระแหน่ (T4) มีค่าดัชนีประสิทธิภาพการผลิต (450.91 ± 9.06) สูงกว่ากลุ่มการทดลองอื่น (P < 0.05) ในช่วงอายุ 21–35 วัน และ 1–35 วัน กลุ่มที่เสริมน้ำสกัดจากใบสะระแหน่ (T5) ทำให้ไก่เนื้อมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (BWG) และดัชนีประสิทธิภาพการผลิต (PI) ดีกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มอื่น ๆ (P < 0.05) ผลการศึกษาลักษณะคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ พบว่า ทุกกลุ่มการทดลองให้ผลไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) อย่างไรก็ตาม การเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้นในน้ำดื่มมีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ โดยการเสริมน้ำสกัดจากใบสระแหน่ระดับ 100 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ให้ผลดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อภายใต้สภาพโรงเรือนเปิดในช่วงอายุ 21–35 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Al-Ankari, A.S., M.M. Zaki and S.I. Al-Sutan. 2004. Use of habek mint (Mentha longifolia) in broiler chicken diets. Int. J. Poult. Sci. 3(10): 629–634.

Baliga, M.S. and S. Rao. 2010. Radioprotective potential of mint: a brief review. J. Cancer Res. Ther. 6(3): 255–262.

Brenes, A. and E. Roura. 2010. Essential oils in poultry nutrition: main effects and modes of action. Anim. Feed Sci. Technol. 158(1–2): 1–14.

Bureau of Livestock Standards and Certification. 2020. Survey on Chemical Residues in Chicken in Thailand during 2017–2019. Available Source: http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th, January 15, 2022. (in Thai)

Department of Livestock Development. 2021. Strategy of the Department of Livestock Development 2018–2022. Available Source: https://dld.go.th/th/images/stories/about_us/organization_chart/2561/strategy2561_2565.pdf, November 30, 2021. (in Thai)

Hongviwat, T. 2002. Food and Health in Culture. Sangdad Publisher, Bangkok, Thailand. 634 pp. (in Thai)

Jaturasitha, S., V. Leangwunta, A. Leotaragul, A. Phongphaew, T. Apichartsrungkoon, N. Simasathikul, T. Vearasilp, L. Worachai and U. ter Meulen. 2002. A comparative study of Thai native chicken and broiler on productive performance, carcass and meat quality. In Proc. of the Deutsher Tropentag 2002. International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development. Challenges to Organic Farming and Sustainable Land Use in the Tropics and Subtropics, 9–11 October 2002, University of Kassel-Witzenhausen, Witzenhausen, Germany.

Jaturasitha, S. 2007. Meat Technology. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Chiangmai University, Chiangmai, Thailand. (in Thai)

Jirum, J. and P. Srihanam. 2002. Free radicals and antioxidants: sources and mechanisms of occurrence reaction. Kalasin University Journal Sciences Technology and Innovation. 1: 59–70. (in Thai)

Lutterodt, G.D. 1989. Inhibition of gastrointestinal release of acetylcholine by quercetin as a possible mode of action of Psidium guajava leaf extracts in the treatment of acute diarrhoeal disease. J. Ethnopharmacol. 25: 235–247.

Noppon, B., S. Khaeng–air, W. Chantarasanit and P. Noimay. 2003. Supplementation of lemon grass power in feeds on growth of native crossbred chickens. Thai J. Phytopharma. 10(1): 19–23. (in Thai)

Ocak, N., G. Erener, F. Burak Ak, M. Sungu, A. Altop and A. Ozmen. 2008. Performance of broilers feed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as growth promoter source. Czech J. Anim. Sci. 53(4): 169–175.

Pudpila, U. 2011. Utilization of Peppermint (Mentha cordifolia Opiz.) as Feed Additive in Boiler Diets. MS Thesis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima. (in Thai)

Rattanaphol, M., N. Rattanaphol and J. Puripattanawong. 2011. Use of guava leaf (Psidium quajava Linn.) and crude extract from guava leaf in broilers under evaporative cooling system, pp. 9–18. In Proc. the 49th Kasetsart University Annual Conference, 1–4 February 2011, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (in Thai)

SAS Institute Inc. 1989. SAS/STAT User’s Guide. Version 6. Vol. 2. 4th edition. SAS Institute Inc., Cary, N.C.

Siriwathananukul, Y., S. Watanasit and A. Itharat. 2010. Effect of Thai or Chinese Andrographis paniculata and Psidium guajava leaves on E. coli – diarrhea treatment of suckling pigs. J. Sci. Technol. MSU. 29(4): 389–403. (in Thai)

Sitthisuang, P. 2016. Effects of herbal supplements on broiler growth and meat quality. King Mongkut’s Agricultural Journal. 34(3): 117–125. (in Thai)

Skomorucha, I., E. Sosnowka-Czajka and R. Muchaka. 2020. Effects of supplementing drinking water with mixed herb extract or outdoor access on meat quality characteristics in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. 20(2): 647–660.

Sriwiboon, W., W. Prapatsorn, O. Tantawiwat and W. Chiratchaweeyakul. 2004. The Use of Natural Herbs for Use in Cosmetics. Cosmetic Control Group, Food and Drug Administration, Nonthaburi, Thailand. 665 pp. (in Thai)

Tarachai, P. 2017. Poultry Production. Available Source: http://www.as2.mju.ac.th/E-Book/t_prapakorn/.pdf, February 13, 2022. (in Thai)