เผยแพร่แล้ว: 2022-07-16

ผลของการเสริมใบพญาวานรในอาหารต่อค่าโลหิตวิทยา คุณภาพซาก และเนื้อในไก่เนื้อ

ณันญรัตน์ คุ้มครอง, ภูวดล เหมชะรา, นัสวัล บุญวงศ์, พีรวัจน์ ชูเพ็ง, ถนอม ห่อวงศ์สกุล

1–18

ประสิทธิภาพของรูปแบบการหมักที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์

พงศกร นิตย์มี, เรวัตร จินดาเจี่ย, วิเซ็น ดวงสา, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์

19–34

การเปรียบเทียบวิธีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจประเมินโรคใบด่างมันสำปะหลัง

กิ่งกาญจน์ เสาร์คำ, นวลนภา เหมเนียม, จุฑาทิพย์ ถวิลอำพันธ์, สุกัญญา ฤกษ์วรรณ, ศิริกาญจน์ หรรษาวัฒนกุล, ปภาวี พลีพรหม, สมฤทัย เจ้าวงศ์ดี, พรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ, ศรีหรรษา มลิจารย์, วันวิสา ศิริวรรณ์

61–76

การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือที่ชักนำด้วยโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะแตกกอ

พลอยพิศ เพ็ญพิมพ์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ลพ ภวภูตานนท์, วินัย อุดขาว, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรหมแดง

77–93