ผลของความหนาแน่นของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) และระยะเวลาที่บรรจุถุงต่ออัตราการตายและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำระหว่างการขนส่ง

Main Article Content

อนุรักษ์ สุขดารา
วาสนา อากรรัตน์
วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
รุ่งทิวา คนสันทัด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความหนาแน่นของลูกปูม้าที่บรรจุถุงต่ออัตราการตายของลูกปู และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำระหว่างการขนส่ง ผลการศึกษาพบว่า การบรรจุถุงลูกปูม้าที่อัตราความหนาแน่น 25, 50 และ 75 ตัวต่อลิตร ที่ระยะเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง มีอัตราการตายต่ำกว่าที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ส่วนผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำระหว่างการขนส่ง พบว่า คุณภาพน้ำระหว่างการขนส่งลูกปูที่ระยะเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (2.63 ± 0.44, 1.84 ± 0.56, 1.48 ± 0.56 และ 2.92 ± 0.44 มิลลิกรัมต่อลิตร) และอุณหภูมิของน้ำ (28.93 ± 0.46, 28.86 ± 0.40, 28.93 ± 0.47 และ 28.83 ± 0.37 องศาเซลเซียส) มีผลต่ออัตราการตาย แต่ปริมาณความเค็มของน้ำ (30.66 ± 0.57, 30.66 ± 0.57, 30.66 ± 0.57 และ 30.66 ± 0.57 ppt) ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (8.62 ± 0.25, 8.57 ± 0.20, 8.46 ± 0.25 และ 8.36 ± 0.30) ปริมาณแอมโมเนีย (0.00 ± 0.00, 0.07 ± 0.06, 0.10 ± 0.08 และ 0.15 ± 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาณไนไตรท์ (0.00 ± 0.00, 0.13 ± 0.23, 0.00 ± 0.00 และ 0.00 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) และความเป็นด่างของน้ำ (168.33 ± 37.07, 170.66 ± 34.93, 167.00 ± 32.07 และ 162.33 ± 21.38 มิลลิกรัมต่อลิตร) ไม่มีผลต่อลูกปูที่ถูกขนส่ง ตามลำดับ การขนส่งลูกปูที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำที่ส่งผลต่ออัตราการตายของลูกปูโดยตรงในทุกชุดการทดลอง การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความหนาแน่นของลูกปูม้าที่บรรจุถุงและระยะเวลาในการบรรจุถุงมีผลต่ออัตราการตายของลูกปูและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำระหว่างการขนส่ง โดยข้อเสนอแนะสำหรับการขนส่งลูกปูม้าที่เหมาะสม คือ ที่อัตราความหนาแน่น 25–75 ตัวต่อลิตร และระยะเวลาขนส่งไม่ควรนานเกิน 12 ชั่วโมง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation. 2017. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd edition. American Public Health Association, Washington, D.C., USA. 1504 pp.

Henry, R.P. and J.N. Cameron. 1982. Acid-base balance in Callinectes sapidus during acclimation form high to low salinity. J. Exp. Biol. 101: 255–264.

Kubitza, F. 1997. Transporte de peixes vivos – Parte I. Panorama da Aquicultura 43: 20–26.

Limsuwan, C. 2000. Thai Shrimp 2002. Charoenrat Printing House, Bangkok, Thailand. 260 pp. (in Thai)

Pratoomchat, B. 2018. Effects of Temperature and Density for Transportation the Post Larva of Litopenaeus vanname, Penaeus monodon and Macrobrachium rosenbergii on Survival Rate and Changeable Some Properties of Transported Medium. The Complete Research Report. Department of Aquatic Sciences, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi. (in Thai)

Pratoomchat, B., P. Sawangwong and J. Machado. 2003. Effects of controlled pH on organic and inorganic in haemolymph, epidermal tissue and cuticle of mud carb Scylla serrate J. Exp. Zool. A Comp. Exp. Biol. 295(1): 47–56.

Quinitio, E.T. and F.D. Pardo-Estepa. 2000. Transport of Sylla serrata megalopae at various densities and durations. Aquaculture. 185(1–2): 63–71.

Smith, T.I.J. and A.J. Wannamaker. 1983. Shipping studies with juvenile and adult Malaysian prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man). Aquacult. Eng. 2(4): 287–300.

Sookdara, A., W. Arkronrt and V. Oniam. 2020. Comparison of the hatching performance berried female blue swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) at different hatching tanks, pp. 537–545. In Proc. the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2–3 December 2020. (in Thai)

Tanasomwong, V. 2007. Commercial Seed Production and Culture of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus). Research Fund Office, Bangkok, Thailand. (in Thai)

Tanthulket, M. and P. Phornprapha. 1997. Water Quality Management and Wastewater Treatment in Fish Ponds and Other Aquatic Animals. Volume 1: Water Quality Management. 3rd edition. Thammasat Printing House, Bangkok, Thailand. 214 pp. (in Thai)

Ventura, R., U.A.T. da Silva, A. Ostrensky, K. Cottens and G. Perbiche-Neves. 2010. Survival of Ucides cordatus (Decapodidae) megalopae during transport under different conditions of density and duration. Zool. 27(6): 845–847.

Villalón, J. and G.W. Chamberlain. 1992. A survey of commercial maturation, pp. 227–237. In Proc. the Special Session on Shrimp Farming, 22–25 May 1992, Orlando, Florida, USA.

Wiroonraj, P., T. Chamloun, K. Kaewkhiew, P. Singtana, S. Champasri and W. Singthaweesak. 2015. Rearing on Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Earthen Ponds. Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre, Chanthaburi, Thailand. (in Thai)

Worasayan, P. and B. Chanthakanon. 2004. Giant Freshwater Prawn Cultivar Transported. Academic Papers No. 75/2004. Rayong Inland Fisheries Research and Development Center, Rayong, Thailand. (in Thai)

Zhang, P., X. Zhang, J. Li and G. Huang. 2006. The effects of body weight, temperature, salinity, pH light intensity and feeding condition on lethal DO levels of whiteleg shrimp, Litopenseus vannamei (Boone, 1931). Aquaculture. 256: 579–587.