ผลของการเสริมใบพญาวานรในอาหารต่อค่าโลหิตวิทยา คุณภาพซาก และเนื้อในไก่เนื้อ

Main Article Content

ณันญรัตน์ คุ้มครอง
ภูวดล เหมชะรา
นัสวัล บุญวงศ์
พีรวัจน์ ชูเพ็ง
ถนอม ห่อวงศ์สกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมใบพญาวานรในอาหารต่อค่าโลหิตวิทยา คุณภาพซาก และเนื้อในไก่เนื้อ โดยใช้ไก่เนื้อคละเพศพันธุ์ Arbor Acres อายุ 1 วัน จำนวน 180 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารควบคุม และกลุ่มที่เสริมใบพญาวานรในอาหารที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า การเสริมใบพญาวานรมีผลทำให้ไก่เนื้ออายุ 21 วัน มีความเข้มข้นเฉลี่ยของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงหนึ่งเม็ด (Mean corpuscular hemoglobin concentration; MCHC) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (P < 0.01) และการเสริมที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้เม็ดเลือดขาว (White blood cell; WBC) และ H/L ratio สูงที่สุด (P < 0.05) แต่มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Lymphocytes) ต่ำที่สุด (P < 0.05) ส่วนไก่เนื้ออายุ 42 วัน พบว่า การเสริมใบพญาวานรที่ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่า MCHC สูงกว่าการเสริมที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ (P < 0.05) แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม และการเสริมที่ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ มีเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ (Monocytes) ต่ำที่สุด (P < 0.05) การเสริมใบพญาวานรไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ซาก เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่ง และเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายใน (P > 0.05) แต่การเสริมที่ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้น้ำหนักมีชีวิตลดลง (P < 0.01) นอกจากนี้ การเสริมใบพญาวานรมีผลต่อค่าสีเหลือง (b*) ของเนื้ออกและเนื้อสะโพกที่ 24 ชั่วโมง ภายหลังสัตว์ตาย โดยพบว่ากลุ่มที่เสริมใบพญาวานรมีค่าสีเหลืองสูงกว่ากลุ่มควบคุม (P < 0.05) จากผลการศึกษาครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่าการเสริมใบพญาวานรในอาหารมีผลต่อค่า MCHC และเม็ดเลือดขาว แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aengwanich, W. and M. Suttajit. 2010. Effect of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on physiological changes, heterophill/lymphocyte ratio, oxidative stress and body weight of broilers (Gallus domesticus) under chronic heat stress. Anim. Sci. J. 81(2): 264–270.

Altan, O., A. Altan, M. Cabuk and H. Bayraktar. 2000. Effects of heat stress on some blood parameters in broilers. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 24: 145–148.

Association of Official Agricultural Chemists. 2010. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th edition. AOAC International, MD, USA.

Bok, S.H., Y.W. Shin, K.H. Bae, T.S. Jeong, Y.K. Kwon, Y.B. Park and M.S. Choi. 2000. Effects of naringenin and lovastatin on plasma and hepatic lipids in high-fat and high-cholesterol fed rat. Nutr. Res. 20(7): 1007–1015.

Chadseesuwan, U., T. Palaga and K. Komolpis. 2013. Determination of nitrofuran antibiotics in animal products and feeds. KKU Sci. J. 41(1): 36–45. (in Thai)

Department of Livestock Development. 2018. Strategic Plan 2018–2022 of Department of Livestock Development. Available Source: http://www.dld.go.th/th/images/stories/about_us/organization_chart/2561/strategy2561_2565.pdf, July 15, 2019. (in Thai)

Dieu, H.K., C.B. Loc, S. Yamasaki and Y. Hirata. 2006. The effects of Pseuderanthemum palatiferum, a new medical plant, on growth performances and diarrhea of piglets. Jpn. Agric. Res. Q. 40(1): 85–91.

Giang, P.M., H.V. Bao and P.T. Son. 2003. Phytochemical study on Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk, Acanthaceae. J. Chem. 41(2): 115–118.

Hassan, F.A.M., E.M. Roushdy, A.T.Y. Kishawy, A.W. Zaglool, H.A. Tukur and I.M. Saadeldin. 2019. Growth performance, antioxidant capacity, lipid-related transcript expression and the economics of broiler chickens fed different levels of rutin. Animals. 9(1): 7.

Hassan, H.M.A., M.A. Mohamed, A.W. Youssef and E.R. Hassan. 2010. Effect of using organic acids to substitute antibiotic growth promoters on performance and intestinal microflora of broilers. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 23(10): 1348–1353.

Hean, P.J. 1995. Principles of Hematology. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, IA, USA.

Ho, T.C. and B.S. Chun. 2019. Extraction of bioactive compounds from Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. using subcritical water and conventional solvents: a comparison study. J. Food Sci. 84(5): 1201–1207.

Honikel, K.O., C.J. Kim, R. Hamm and P. Roncales. 1986. Sarcomere shortening of prerigor muscles and its influence on drip loss. Meat Sci. 16(4): 267–282.

Jain, N.C. 1993. Essential of Veterinary Hematology. 1st edition. Lea and Febiger, PA, USA.

Jantarat, W. 1995. Avian Anatomy and Physiology. Maejo University, Chiang Mai, Thailand. 873 pp. (in Thai)

Jaturasitha, S. 2004. Meat Management. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 170 pp. (in Thai)

Kamboh, A.A., R.A. Leghari, M.A. Khan, U. Kaka, M. Naseer, A.Q. Sazili and K.K. Malhi. 2019. Flavonoids supplementation - an ideal approach to improve quality of poultry products. Worlds Poult. Sci. J. 75(1): 115–126.

Khimkem, A. 2018. Effect of Flavonoid and Hypoxanthine Phosphoribosyl Transferase Enzyme on Growth Performance, Meat Quality and Purine Accumulation in Chicken Meat. MS Thesis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima. (in Thai)

Kim, H.J., G.T. Oh, Y.B. Park, M.K. Lee, H.J. Seo and M.S. Choi. 2004. Naringin alters the cholesterol biosynthesis and antioxidant enzyme activities in LDL receptor-knockout mice under cholesterol fed condition. Life Sci. 74(13): 1621–1634.

Kongprasom, U., W. Sukketsiri, P. Chonpathompikunlert, M. Sroyraya, S. Sretrirutchai and S. Tanasawet. 2019. Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk extract induces apoptosis via reactive oxygen species-mediated mitochondria-dependent pathway in A549 human lung cancer cells. Trop. J. Pharm. Res. 18(2): 287–294.

Koomkrong, N., P. Hamchara, P. Khawnual, N. Boonwong, P. Choopeng and S. Boonlum. 2019. Effects of Pseuderatherum palatiferum leaf supplementation on growth performances in broilers. Khon Kaen Agr. J. 47(Suppl. 2): 947–954. (in Thai)

Liao, X.D., Q. Wen, L.Y. Zhang, L. LU, L.Y. Zhang and X.G. Luo. 2018. Effect of dietary supplementation with flavonoid from Scutellaria baicalensis Georgi on growth performance, meat quality and antioxidative ability of broilers. J. Integr. Agric. 17(5): 1165–1170.

Mahfuz, S., Q. Shang and X. Piao. 2021. Phenolic compounds as natural feed additives in poultry and swine diets: a review. J. Anim. Sci. Biotechnol. 12: 48.

Mateos, G.G., E. Jiménez-Moreno, M.P. Serrano and R.P. Lázaro. 2012. Poultry response to high levels of dietary fiber sources varying in physical and chemical characteristics. J. Appl. Poult. Res. 21(1): 156–174.

Mundee, Y. 2008. Blood and blood products. Bull. Chiang Mai Assoc. Med. Sci. 41: 53–61. (in Thai)

National Antimicrobial Resistant Surveillance Center. 2013. The situation of antibiotic resistant bacteria in Thailand. Available Source: http://narst.dmsc.moph.go.th/news001.html, March 21, 2019. (in Thai)

National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th edition. National Academy Press, Washington, D.C., USA.

Novelli, E., L. Fasolato, B. Cardazzo, L. Carraro, A. Taticchi and S. Balzan. 2014. Addition of phenols compounds to meat dough intended for salami manufacture and its antioxidant effect. Ital. J. Food Saf. 3: 1704.

Ouyang, K., M. Xu, Y. Jiang and W. Wang. 2016. Effects of alfalfa flavonoids on broiler performance, meat quality, and gene expression. Can. J. Anim. Sci. 96(3): 332–341.

Padee, P. and S. Nualkaew. 2009. Current information of medicinal plants : Pseuderanthemum Palatiferum (Nees) Radlk. Journal of Health Science 18(1): 131–138. (in Thai)

Padee, P., S. Nualkaew, C. Talubmook and S. Sakuljaitrong. 2010. Hypoglycemic effect of a leaf extract of Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. in normal and streptozotocininduced diabetic rats. J. Ethnopharmacol. 132(2): 491–496.

Pamok, S., S. Saenphet and K. Saenphet. 2014. Antioxidant property of aqueous extracts from leaf of Moringa oleifera Lam. and Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. Isan J. Pharm. Sci. 10(3): 269–282.

Panja, P. 2013. Effects of Delonix regia flower supplementation in the diets on performance and carcass quality of broilers during 4–6 weeks of age. Thai Science and Technology Journal 21(Suppl. 6): 520–525. (in Thai)

Pastsart, U. 2019. Effect of Melastoma malabathricum supplementation in drinking water on growth performance, carcass and meat quality of broilers. Khon Kaen Agr. J. 47(Suppl. 1): 769–774. (in Thai)

Phamoh, S., T. Waeothong, K. Sintala, S. Changklungdee and S. Khantaprab. 2017. Effect of Tiliacora trindra powder on white blood cells in three-crossbreed native chicken, pp. 1108. In Proc. the 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017, 21–24 June 2017. (in Thai)

Ployraya, N. 2017. Effects of Roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.) in Drinking Water of Broiler on Physiological Response in Stress Conditions. MS Thesis, Thammasat University, Bangkok. (in Thai)

Pongmanee, K. 2003. Effects of Asiatic Pennywort (Centella asiatica (L.) Urban) Leaves, a Replacement of Antibiotics on Growth Performance, Mucosal, Enzyme Activities of the Small Intestine and Nutrient Digestibility in Broiler Chickens. MS Thesis, Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)

Prihambodo, T.R., M.M. Sholikin, N. Qomariyah, A. Jayanegara, I. Batubara, D.B. Utomo and N. Nahrowi. 2021. Effects of dietary flavonoids on performance, blood constituents, carcass composition and small intestinal morphology of broilers: a meta-analysis. Anim. Biosci. 34(3): 434–442.

Pudpila, U. 2011. Utilization of Peppermint (Mentha cordifolia Opiz.) as Feed Additive in Broiler Diets. MS Thesis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima. (in Thai)

Rodsatian, N., O. Songserm, K. Pongmanee, N. Blanco-Pascual and Y. Ruangpanit. 2021. Effect of citrus flavonoids supplementation on growth performance and serum oxidant levels of broilers. J. Mahanakorn Vet. Med. 16(1): 1–10. (in Thai)

Seedarak, K. and K. Lokaewmanee. 2019. Effect of mao (Antidesma sp.) pomace on carcass quality and some blood variables of broilers. Khon Kaen Agr. J. 47(Suppl. 2): 123–128. (in Thai)

Simaraks, S., O. Chinrasri and W. Aengwanich. 2004. Hematological, electrolyte and serum biochemical values of the Thai indigenous chickens (Gallus domesticus) in northeastern, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 26(3): 425–430.

Sirilaophaisan, S., P. Gunun, K. Sintala, P. Punyakaew and T. Kimprasit. 2016. Effects of dietary mao pomace supplementation on egg production performance, egg quality, and hematology of laying hens. Journal of Agriculture 32(2): 273–281. (in Thai)

Sitthisuang, P. 2016. Effects of herbal supplements on broiler growth and meat quality. King Mongkut’s Agricultural Journal 34(3): 117–125. (in Thai)

Sooksai, N., N. Ratbamroong, P. Suwannaprom and H. Chowwanapoonpohn. 2016. Antibiotic use in livestock farming: a case study in Chiang Mai. Thai J. Pharm. Prac. 8(2): 282–294. (in Thai)

Tapingkae, W. 2014. Alternatives to the use of antibiotics as growth promoters for livestock animals. Journal of Agriculture 30(2): 201–212. (in Thai)

Udomsub, S., S. Dolvongchantong and S. Phuengwattanapanich. 2018. The botanical information, chemical composition, and pharmacological activities of Pseuderanthemum palatiferum. In Proc. the 2nd Indigenous Botanical Conference of Thailand, 3–5 April 2018. PC-07. (in Thai)

Zulkifli, I., M.T. Che Norma, C.H. Chong and T.C. Loh. 2000. Heterophil to lymphocyte ratio and tonic immobility reactions to preslaughter handling in broiler chickens treated with ascorbic acid. Poult. Sci. 79(3): 402–406.