อิทธิพลของแหล่งโปรตีนจากหนอนแมลงวันลายอบแห้ง (Hermetia illucens) ต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่พันธุ์การค้าที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด

Main Article Content

นันทิญา พันธ์เทศ
ชลธิชา รัตนมณี
ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
สนทยา มูลศรีแก้ว
มานะ สุภาดี
สุภาพร พาเจริญ
ชูศักดิ์ พูลมา
บดินทร์ วงศ์พรหม

บทคัดย่อ

หนอนแมลงวันลายมีระดับโปรตีนสูงจึงอาจนำมาในการใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารไก่ไข่ได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแหล่งโปรตีนจากหนอนแมลงวันลายอบแห้งต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่พันธุ์โลมันบราวน์ที่มีอายุ 29 สัปดาห์ ไก่ไข่ จำนวน 100 ตัว ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ซ้ำ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยไก่ไข่ได้รับอาหารที่มีแหล่งโปรตีนต่างกัน 4 ชนิด คือ ปลาป่นร่วมกับกากถั่วเหลือง (FSH) กากถั่วเหลืองร้อยละ 100 (SOY) หนอนแมลงวันลายร้อยละ 2 ร่วมกับกากถั่วเหลือง (BS2) และหนอนแมลงวันลายร้อยละ 5 ร่วมกับกากถั่วเหลือง (BS5) ลักษณะคุณภาพไข่ ได้แก่ น้ำหนักไข่ (ETW) น้ำหนักไข่ขาว (ALW) น้ำหนักไข่แดง (YKW) น้ำหนักเปลือกไข่ (SHW) ฮอกยูนิต (HU) คะแนนสีไข่แดง (YCS) ความหนาเปลือกส่วนปลาย (STT) ความหนาเปลือกส่วนกลาง (STM) และความหนาเปลือกส่วนฐาน (STB) ผลการศึกษา พบว่า ชนิดของแหล่งโปรตีนมีผลทำให้ ETW, ALW, YKW, SHW, HU และ YCS แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยลีสแควร์สำหรับลักษณะ ETW, ALW, YKW, SHW, HU และ YCS มีค่าอยู่ในช่วง 49.98 (BS5) ถึง 50.91 กรัม (SOY), 32.64 (BS5) ถึง 33.78 กรัม (SOY), 11.86 (FSH) ถึง 12.00 กรัม (BS5), 5.05 (SOY) ถึง 5.35 กรัม (BS5), 84.58 (BS5) ถึง 84.74 หน่วย (FSH) และ 3.24 (SOY) ถึง 3.63 หน่วย (BS2) ตามลำดับ ต้นทุนค่าอาหารสำหรับ FSH, SOY, BS2 และ BS5 เท่ากับ 15.16, 15.76, 14.79 และ 13.70 บาทต่อกิโลกรัม งานวิจัยนี้สรุปได้ว่าอาหารที่มีหนอนแมลงวันลายร้อยละ 5 ร่วมกับกากถั่วเหลืองสามารถนำมาใช้เป็นอาหารไก่ไข่ได้โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพไข่ไก่และอาหารสูตรนี้มีราคาถูกกว่าสูตรอาหารอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Al-Qazzaz, M.F.A., D. Ismail, H. Akit and L.H. Idris. 2016. Effect of using insect larvae meal as a complete protein source on quality and productivity characteristics of laying hens. R. Bras. Zootec. 45(9): 518–523.

Anankware, P.J., R.A. Ayizanga, O. Opoku and D. Obeng-Ofori. 2018. Potential of the black soldier fly (Hermetia illuscens) as a replacement for fish/soybean meal in the diet of broilers. Glo. Adv. Res. J. Agric. Sci. 7(8): 272–280.

Attivi, K., K. Agboka, G.K. Mlaga, O.E. Oke, A. Teteh, O. Onagbesan and K. Tona. 2020. Effect of black soldier fly (Hermetia illucens) maggots meal as a substitute for fish meal on growth performance, biochemical parameters and digestibility of broiler chickens. Int. J. Poult. Sci. 19(2): 75–80.

Barragan-Fonseca, K.B., M. Dicke and J.J.A. van Loon. 2017. Nutritional value of the black soldier fly (Hermetia illucens L.) and its suitability as animal feed – a review. J. Insects Food Feed. 3(2): 105–120.

Barrett, N.W., K. Rowland, C.J. Schmidt, S.J. Lamont, M.F. Rothschild, C.M. Ashwell and M.E. Persia. 2019. Effect of acute and chronic heat stress on the performance, egg quality, body temperature, and blood gas parameters of laying hens. Poult. Sci. 98(12): 6684–6692.

Bejaei, M. and K.M. Cheng. 2020. The effect of including full-fat dried black soldier fly larvae in laying hen diet on egg quality and sensory characteristics. J. Insects Food Feed 6(3): 305–314.

Berman, A., T. Horovitz, M. Kaim and H. Gacitua. 2016. A comparison of THI indices leads to a sensible heat–based heat stress index for shaded cattle that aligns temperature and humidity stress. Int. J. Biometeorol. 60(10): 1453–1462.

Bessa, L.W., E. Pieterse, J. Marais and L.C. Hoffman. 2020. Why for feed and not for human consumption? The black soldier fly larvae. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 19(5): 2747–2763.

Bondari, K. and D.C. Sheppard. 1981. Soldier fly larvae as feed in commercial fish production. Aquaculture 24: 103–109.

Bryden, W.L., X. Li, I. Ruhnke, D. Zhang and S. Shini. 2021. Nutrition, feeding and laying hen welfare. Anim. Prod. Sci. 61: 893–914.

Burana, K. and T. Jamjanya. 2010. Distribution, rearing methods and nutritional value of black soldier fly (Hermetia illucens L.), pp. 603–609. In Proc. the 11th Graduate Research Conference Khon Kaen University, 12 February 2010. (in Thai)

Chia, S.Y., C.M. Tanga, I.M. Osuga, A.O. Alaru, D.M. Mwangi, M. Githinji, T. Dubois, S. Ekesi, J.J.A. van Loon and M. Dicke. 2021. Black soldier fly larval meal in feed enhances growth performance carcass yield and meat quality of finishing pigs. J. Insects Food Feed. 7(4): 433–447.

Cullere, M., G. Tasoniero, V. Giaccone, R. Miotti-Scapin, E. Claeys, S. De Smet and A. Dalle Zotte. 2016. Black soldier fly as dietary protein source for broiler quails: apparent digestibility, excreta microbial load, feed choice, performance, carcass and meat traits. Animal 10(12): 1923–1930.

Dalle Zotte, A., Y. Singh, J. Michiels and M. Cullere. 2019. Black soldier fly (Hermetia illucens) as dietary source for laying quails: live performance, and egg physico-chemical quality, sensory profile and storage stability. Animals 9(3): 115.

Etches, R.J., T.M. John and A.M.V. Gibbins. 2008. Behavioural, physiological, neuroendocrine and molecular responses to heat stress, pp. 48–79. In N. Daghir, ed. Poultry Production in Hot Climates. 2nd edition. CABI, Oxfordshire, UK.

Khempaka, S., K. Koh and Y. Karasawa. 2006. Effect of shrimp meal on growth performance and digestibility in growing broilers. J. Poult. Sci. 43(3): 250–254.

Kilic, I. and E. Simsek. 2013. The effects of heat stress on egg production and quality of laying hens. J. Anim. Vet. Adv. 12(1): 42–47.

Kim, D.H., Y.K. Lee, S.H. Kim and K.W. Lee. 2021. The impact of temperature and humidity on the performance and physiology of laying hens. Animals 11(1): 56.

Lalander, C., S. Diener, C. Zurbrügg and B. Vinneras. 2019. Effects of feedstock on larval development and process efficiency in waste treatment with black soldier fly (Hermetia illucens). J. Clean. Prod. 208: 211–219.

Marono, S., R. Loponte, P. Lombardi, G. Vassalotti, M.E. Pero, F. Russo, L. Gasco, G. Parisi, G. Piccolo, S. Nizza, C. Di Meo, Y.A. Attia and F. Bovera. 2017. Productive performance and blood profiles of laying hens fed Hermetia illucens larvae meal as total replacement of soybean meal from 24 to 45 weeks of age. Poult. Sci. 96(6): 1783–1790.

Mashaly, M.M., G.L. Hendricks, M.A. Kalama, A.E. Gehad, A.O. Abbas and P.H. Patterson. 2004. Effect of heat stress on production parameters and immune responses of commercial laying hens. Poult. Sci. 83(6): 889–894.

National Research Council (NRC). 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th edition. National Academy Press, Washington, D.C., USA.

Nguyen, T.T.X., J.K. Tomberlin and S. Vanlaerhoven. 2015. Ability of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) larvae to recycle food waste. Environ. Entomol. 44(2): 406–410.

Ruhnke, I., C. Normant, D.L.M. Campbell, Z. Iqbal, C. Lee, G.N. Hinch and J. Roberts. 2018. Impact of on-range choice feeding with black soldier fly larvae (Hermetia illucens) on flock performance, egg quality, and range use of free-range laying hens. Anim. Nutr. 4(4): 452–460.

Secci, G., F. Bovera, S. Nizza, N. Baronti, L. Gasco, G. Conte, A. Serra, A. Bonelli and G. Parisi. 2018. Quality of eggs from Lohmann Brown Classic laying hens fed black soldier fly meal as substitute for soya bean. Animal 12(10): 2191–2197.

Senkwankaew, C., P. Khenjan, P. Sooksoi and N. Thongtip. 2017. Using of chitosan on growth performance in swine. Prawarun Agr. J. 14(2): 136–145. (in Thai)

Sripontan, Y., T. Juntavimon, S. Songin and C.I. Chiu. 2017. Egg-trapping of black soldier fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) with various wastes and the effects of environmental factors on egg-laying. Khon Kaen Agr. J. 45(1): 179–184.

Tancho, A. 2017. Maejo Maggots. Trio Advertising & Media Co., Ltd., Chiang Mai, Thailand. 90 pp. (in Thai)

Wang, Y.S. and M. Shelomi. 2017. Review of black soldier fly (Hermetia illucens) as animal feed and human food. Foods 6(10): 91.