เผยแพร่แล้ว: 2022-12-19

ผลของพันธุ์ข้าวโพดหวานต่อคุณภาพของข้าวโพดต้มและผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด

บงกชมาศ โสภา, เสาวนีย์ ฝัดศิริ, ศุภรา จันทร์คืน, ชฎามาศ จิตต์เลขา, กัญญรัตน์ กัญญาคำ, จุฑามาศ กองผาพา

226–241

อิทธิพลของแหล่งโปรตีนจากหนอนแมลงวันลายอบแห้ง (Hermetia illucens) ต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่พันธุ์การค้าที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด

นันทิญา พันธ์เทศ, ชลธิชา รัตนมณี, ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ, สนทยา มูลศรีแก้ว, มานะ สุภาดี, สุภาพร พาเจริญ, ชูศักดิ์ พูลมา, บดินทร์ วงศ์พรหม

256–270

ผลสะสมของแกลบเผาที่ใส่ต่อเนื่อง 3 ปี และปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อสมบัติทางเคมีดิน และมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบสีแดง

ธีรนุช โอภาชาติ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

271–294

อัตราฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเปราะ (Solanum virginianum L.)

พงศกร นิตย์มี, ภัทรา ประทับกอง, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, เรวัตร จินดาเจี่ย, ธีระวัฒน์ ศรีสุข, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, น้ำฝน ชาชัย, จรรยา มุ่งงาม

295–307