ผลของพันธุ์ข้าวโพดหวานต่อคุณภาพของข้าวโพดต้มและผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด

Main Article Content

บงกชมาศ โสภา
เสาวนีย์ ฝัดศิริ
ศุภรา จันทร์คืน
ชฎามาศ จิตต์เลขา
กัญญรัตน์ กัญญาคำ
จุฑามาศ กองผาพา

บทคัดย่อ

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ (KSSC 704 และ KSSC 705) ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ถูกนำมาผลิตเป็นข้าวโพดต้มและน้ำนมข้าวโพดหวาน โดยใช้พันธุ์ลูกผสมทางการค้า 2 พันธุ์ (อินทรี 2 และ Hi–Brix 81) เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ จากการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่า พันธุ์ของข้าวโพดหวานไม่มีผลต่อปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้และปริมาณน้ำตาลในเมล็ดข้าวโพด (P > 0.05) ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต ค่าสี (L* a* และ b*) และปริมาณเบต้าแคโรทีนในข้าวโพดหวานต้มและน้ำนมข้าวโพดของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ KSSC 704 ไม่แตกต่างกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์อินทรี 2 (P > 0.05) จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบโดยรวม) ของข้าวโพดต้มที่ได้จากข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ KSSC 704 และ KSSC 705 มีค่าคะแนนความความชอบที่ต่ำกว่าพันธุ์ลูกผสมทางการค้า 2 พันธุ์ (อินทรี 2 และ Hi–Brix 81) ขณะที่ การยอมรับทางประสาทสัมผัสของน้ำนมข้าวโพดพันธุ์ KSSC 704 ได้รับคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (6 คะแนน) ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกับน้ำนมข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมทางการค้า (พันธุ์อินทรี 2)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aekatasanawan, C., C. Aekatasanawan and N. Chulchoho. 2021. The new sweet corn hybrids: Insee 3, Insee 4 and Insee 5 for the fresh market and processing, pp. 90–97. In Proc. the 59th Kasetsart University Annual Conference, 10–12 March 2021. (in Thai)

Association of Official Agricultural Chemists (AOAC). 2016. Official Methods of Analysis of AOAC International. 20th edition. Maryland, USA. 3172 pp.

Boonmanont, P. and K. Ploydanai. 2021. Study of the guidelines for using Thai food flavoring agents to enhance perceived values and consumption experiences of the Thai consumers, pp. 455–468. In Proc. the 9th IRD Conference, 17–18 June 2021. (in Thai)

Cuquel, F.L., A.F. Mogor, C.F.S. Oliveira, R.P. Bolzan and O.J. Lavoranti. 2012. Sensory profile of stored sweet corn. Acta Hortic. 934: 1313–1318.

deMan, J.M. 1999. Principles of Food Chemistry. 3rd edition. Aspen Publishers, Inc., Maryland, USA. 595 pp.

Druesne-Pecollo, N., P. Latino-Martel, T. Norat, E. Barrandon, S. Bertrais, P. Galan and S. Hercberg. 2009. Beta–carotene supplementation and cancer risk: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Int. J. Cancer. 127(1): 172–184.

Flora, L.F. and R.C. Wiley. 1974. Sweet corn aroma, chemical components and relative importance in the overall flavor response. J. Food Sci. 39(4): 770–773.

Ifediba, D.I. and T.U. Nwabueze. 2018. Proximate composition and physicochemical properties of African breadfruit-corn milk. Int. J. Innov. Res. Adv. Stud. 5(2): 202–209.

Jayanama, K. 2020. Sensory alteration and dietary consumption in elderly individuals. Thai JPEN. 28(1): 64–74. (in Thai)

Kaewruang, S., P. Trakoonyingcharoen and K. Sangkhasila. 2019. Potential of various soil series on beta carotene of sweet corn in western region of Thailand. Thai Journal of Soils and Fertilizers. 41(2): 4–17. (in Thai)

Kaewtathip, T. 2015. Utilization of aroma compounds in food. Food. 45(2): 29–36. (in Thai)

Nagata, M. and I. Yamashita. 1992. Simple method for simultaneous determination of chlorophyll and carotenoids in tomato fruit. J. Japan Soc. Food Sci. Technol. 39(10): 925–928.

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. 2012. Thai Agricultural Standard (TAS 1512–2011): Sweet Corn. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand. (in Thai)

Omueti, O. and K. Ajomale. 2005. Chemical and sensory attributes of soy-corn milk types. Afr. J. Biotechnol. 4(6): 847–851.

Park, S.U., S.W. Cha, Y.H. Son and Y.K. Son. 1994. Changes of sugar content by different storage durations in sweet corn and super sweet corn. Korean J. Crop. Sci. 39(1): 79–84.

Poothong, S. 2004. Sweet Corn Shelf Life Extension by Hydrocooling. MS Thesis, Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)

Promthep, N. 2020. Study of Antioxidant and Developement of Sterilized Concentrated Corn Milk Products. MS Thesis, Mahasarakham University, Mahasarakham. (in Thai)

Promthep, N. and S. Siriamornpun. 2020. Effect of carrageenan content on physical, chemical, sensory properties and antioxidant activity of sweet corn milk. Sci. Tech. Nakhon Sawan Raj. Uni. J. 12(16): 37–49. (in Thai)

Pulam, T. 1997. Sweet Corn: Breeding and Commercial Cultivation. 1st edition. O.S. Printing House, Bangkok, Thailand. 188 pp. (in Thai)

Sajjaanantakul, T. and R. Thangwongchai. 1995. Effect of sweet corn varieties and thermal processing on quality of canned whole kernel corn. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 29: 64–76.

Scott, C.E. and A.L. Eldridge. 2005. Comparison of carotenoid content in fresh, frozen and canned corn. J. Food Compos. Anal. 18: 551–559.

Sopa, B., A. Promnaret and S. Fudsiri. 2017. Effects of storages at room and refrigerated temperature on quality of Insee 2 sweet corn after boiled, pp. 255–262. In Proc. the 38th National Corn and Sorghum Research Conference, 25–27 July 2017. (in Thai)

Sopa, B., A. Promnaret and S. Fudsiri. 2018. Comparison of corn milk quality produced from sweet corn stored at room temperature and low temperature, pp. 153–160. In Proc. The 7th Workshop of Corn and Sorghum Research Project of Kasetsart University, 2–3 August 2018. (in Thai)

Sunny-Roberts, E.O., E.T. Otunola and B.T. Iwakun. 2004. An evaluation of some quality parameters of a laboratory-prepared fermented groundnut milk. Eur. Food Res. Technol. 218: 452–455.

Szymanek, M., A. Dziwulska-Hunek and W. Tanas. 2020. Influence of blanching time on moisture, sugars, protein, and processing recovery of sweet corn kernels. Processes 8(3): 340.

Tannenbaum, S.R., V.R. Young and M.C. Archer. 1985. Vitamins and minerals, pp. 477–544. In: O.R. Fennema, ed. Food Chemistry. 2nd edition. Marcel Dekker, Inc., New York, USA.

Thepyothin, W., N. Senawong and J. Muang Phrom. 2021. The quality and consumer acceptance of corn milk powder with sugar coating and pasteurized process. RMUTP Research Journal Special Issue: 192–202. (in Thai)

Wangdee, S., S. Foithong and B. Thumthanaruk. 2005. Comparative study of quality in corn-milk products. J. App. Sci. 4(1): 10–20. (in Thai)

Wipaporn, S. 2007. Effect of Pasteurization on Quality Changes of Corn Milk. MS Thesis, Chiang Mai University, Chiang Mai. (in Thai)

Wongpaisanrit, R. and W. Pongsankeeree. 2020. Antioxidant activity of 3 varieties of corn milk. RMUTP Sci. J. 14(2): 152–159. (in Thai)