การเบียนตามธรรมชาติของแตนเบียนไข่และชีววิทยาของ Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) ในหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)

Main Article Content

แสงแข น้าวานิช
นันท์นพิน จันต๊ะอุด
อำไพ พรหมณเรศ
โสภณ อุไรชื่น

บทคัดย่อ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm, FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) เป็นแมลงต่างถิ่นที่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยและกลายเป็นแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญในปัจจุบัน การศึกษาความหลากหลายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูพืชเป็นพื้นฐานของการควบคุมโดยชีววิธีที่สามารถนำมาใช้เพื่อการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไข่ มีบทบาทสำคัญในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแตนเบียนไข่ในธรรมชาติของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ประเมินประสิทธิภาพการเบียนไข่ตามธรรมชาติ และศึกษาชีววิทยาของแตนเบียนไข่ Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยเก็บกลุ่มไข่ของผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจากแปลงปลูกข้าวโพดเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน จำนวน 264 กลุ่ม จากผลการศึกษาพบแตนเบียนไข่จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ T. remus และ Trichogramma sp. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด T. remus และ Trichogramma sp. มีประสิทธิภาพในการเบียนไข่ตามธรรมชาติเฉลี่ย 45.70 ± 2.77 และ 10.20 ± 1.58% ตามลำดับ การศึกษาชีววิทยาของแตนเบียนไข่ T. remus ในห้องปฏิบัติการ พบว่า วงชีวิตจากไข่เป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาเฉลี่ย 12.48 ± 0.14 วัน เพศเมียสามารถวางไข่และให้ลูก F1 เฉลี่ย 146.35 ± 14.45 ตัว โดยมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:2.74 ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์มีอายุขัยเฉลี่ย 7.57 ± 0.53 และ 9.26 ± 0.38 วัน ตามลำดับ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า แตนเบียนไข่ T. remus เป็นศัตรูธรรมชาติที่มีโอกาสสูงในการพัฒนาเป็นชีวินทรีย์ (Bio-agent) เพื่อควบคุมศัตรูพืชที่สำคัญชนิดนี้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Agrofit. 2018. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Available Source: https://agrofit.agricultura. gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons, October 29, 2021.

Ahissou, B.R., W.M. Sawadogo, S. Bonzi, H. Baimey, I. Somda, A.H. Bokonon-Ganta and F.J. Verheggen. 2021. Natural enemies of the fall armyworm Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) in Burkina Faso. Tropicultura 39(3): 1881.

Ashley, T.R. 1979. Classification and distribution of fall armyworm parasites. Fla Entomol. 62(2): 114–123.

Asi, M.R., M.H. Bashir, M. Afzal, K. Zia and M. Akram. 2013. Potential of entomopathogenic fungi for biocontrol of Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae). J. Anim. Plant Sci. 23(3): 913–918.

Carneiro, T.R. and O.A. Fernandes. 2012. Interspecific interaction between Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae) and Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) eggs. An. Acad. Bras. Cienc. 84(4): 1127–1135.

Carvalho, I.F., L.L. Erdmann, L.L. Machado, A.P.S.A. Rosa, M.J. Zotti and C.G. Neitzke. 2018. Metabolic resistance in the fall armyworm: an overview. J. Agric. Sci. 10(12): 426–436.

Carvalho, R.A., C. Omoto, L.M. Field, M.S. Williamson and C. Bass. 2013. Investigating the molecular mechanisms of organophosphate and pyrethroid resistance in the fall armyworm Spodoptera frugiperda. PLoS ONE 8(4): e62268.

Cave, R.D. 2000. Biology, ecology and use in pest management of Telenomus remus. Biocontrol News and Information. 21(1): 21N–26N.

Chen, W., Y. Li, M. Wang, J. Mao and L. Zhang. 2021. Evaluating the potential of using Spodoptera litura eggs for mass-rearing Telenomus remus, a promising egg parasitoid of Spodoptera frugiperda. Insects. 12(5): 384.

Colmenarez, Y.C., D. Babendreier, F.R.F. Wurst, C.L. Vásquez-Freytez and A.F. Bueno. 2022. The use of Telenomus remus (Nixon, 1937) (Hymenoptera: Scelionidae) in the management of Spodoptera spp.: potential, challenges and major benefits. CABI Agric. Biosci. 3: 5.

Dong, H., K.H. Zhu, Q. Zhao, X.P. Bai, J.C. Zhou and L.S. Zhang. 2021. Morphological defense of the egg mass of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) affects parasitic capacity and alters behaviors of egg parasitoid wasps. J. Asia-Pac. Entomol. 24(3): 671–678.

Figueiredo, M.L.C., T.M.C.D. Lucia and I. Cruz. 2002. Effect of Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) density on control of Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) egg masses upon release in a maize field. Rev. Bras. de Milho e Sorgo. 1(2): 12–19.

Greathead, D.J. 1995. Benefits and risks of classical biological control, pp. 53–63. In: H.M.T. Hokkanen and J.M. Lynch, eds. Biological Control: Benefits and Risks. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

International Plant Protection Convention (IPPC). 2018. First detection of fall army worm on the border of Thailand. Available Source: https://www.ippc.int/en/countries/thailand/pestreports/2018/12/first-detection-of-fall-army-worm-on-the-border-of-thailand/, June 15, 2022.

Issa, U.S., K. Frimpong-Anin, I. Adama, M.B. Mochiah, H. Braimah and P. Obeng. 2021. Indigenous natural enemies attacking fall armyworm Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Ghana. J. Entomol. 18(1): 1–7.

Koffi, D., R. Kyerematen, V.Y. Eziah, K. Agboka, M. Adom, G. Goergen and R.L. Meagher Jr. 2020. Natural enemies of the fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) in Ghana. Fla. Entomol. 103(1): 85–90.

Liao, Y.L., B. Yang, M.F. Xu, W. Lin, D.S. Wang, K.W. Chen and H.Y. Chen. 2019. First report of Telenomus remus parasitizing Spodoptera frugiperda and its field parasitism in southern China. J. Hymenopt. Res. 73: 95–102.

Masner, L. 1993. Superfamily Platygastroidae, pp. 558–565. In: H. Goulet and J.T. Huber, eds. Hymenoptera of the World: An Identification Guide to Families. Canada Communication Group-Publishing, Ottawa, Canada.

Meagher Jr, R.L., G.S. Nuessly, R.N. Nagoshi and M.M. Hey-Roe. 2016. Parasitoids attacking fall armyworm (Lepidoptera: Noctuidae) in sweet corn habitats. Biol. Control. 95: 66–72.

Mihm, J.A. 1982. Techniques for Efficient Mass Rearing and Infestation in Screening for Host Plant Resistance to Corn Earworm, Heliothis zea. International Maize and Wheat Improvement Center, Mexico City, Mexico.

Mihm, J.A. 1983. Efficient Mass-Rearing and Infestation Techniques to Screen for Host Plant Resistance to Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda. International Maize and Wheat Improvement Center, Mexico City, Mexico.

Miller, J.C. 1983. Ecological relationships among parasites and the practice of biological control. Environ. Entomol. 12(3): 620–624.

Molina-Ochoa, J., J.E. Carpenter, E.A. Heinrichs and J.E. Foster. 2003. Parasitoids and parasites of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in the Americas and Caribbean basin: an inventory. Fla. Entomol. 86(3): 254–289.

Ogunfunmilayo, A.O., S.A. Kazeem, J.E. Idoko, R.A. Adebayo, E.Y. Fayemi, O.B. Adedibu, Q.O. Oloyede-Kamiyo, J.O. Nwogwugwu, O.A. Akinbode, S. Salihu, L.C. Offord, A.G. Buddie and T.I. Ofuya. 2021. Occurrence of natural enemies of fall armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in Nigeria. PLoS ONE 16(7): e0254328.

Oktaviani, N. Maryana and Pudjianto. 2021. Biology and life table of Telenomus remus (Hymenoptera: Scelionidae) as parasitoid of Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 948: 012041.

Pennaflor, M.F.G.V., M.M.M. Sarmento, C.S. Bezerra da Silva, A.G. Werneburg and J.M.S. Bento. 2012. Effect of host egg age on preference, development and arrestment of Telenomus remus (Hymenoptera: Scelionidae). Eur. J. Entomol. 109(1): 15–20.

Pinto, J.R.L. and O.A. Fernandes. 2020. Parasitism capacity of Telenomus remus and Trichogramma pretiosum on eggs of moth pests of peanut. Bull. Insectology 73(1): 71–78.

Plant Protection and Research Development Office. 2017. Coconut Pest Management. Department of Agriculture, The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Ltd., Bangkok, Thailand. 90 pp. (in Thai).

Rwomushana, I. 2019. Spodoptera frugiperda (fall armyworm). Invasive Species Compendium. CABI. Available Source: https://www.cabi.org/isc/datasheet/29810, June 15, 2022.

Sisay, B., J. Simiyu, P. Malusi, P. Likhayo, E. Mendesil, N. Elibariki, M. Wakgari, G. Ayalew and T. Tefera. 2018. First report of the fall armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), natural enemies from Africa. J. Appl. Entomol. 142(8): 800–804.

Varella, A.C., A.C. Menezes-Netto, J.D. de Souza Alonso, D.F. Caixeta, R.K.D. Peterson and O.A. Fernandes. 2015. Mortality dynamics of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) immatures in maize. PLoS ONE 10(6): e0130437.

Young, J.R. and W.W. McMillian. 1979. Differential feeding by two strains of fall armyworm larvae on carbaryl treated surfaces. J. Econ. Entomol. 72(2): 202–203.

Youssef, M.A.M. 2021. The first report to record the parasitoids of the fall armyworm, Spodoptera frugiperda in Egypt. SVU-Int. J. Agric. Sci. 3(2): 52–57.

Zhang, D.D., Y.T. Xiao, P.J. Xu, X.M. Yang, Q.L. Wu and K.M. Wu. 2021. Insecticide resistance monitoring for the invasive populations of fall armyworm, Spodoptera frugiperda in China. J. Integr. Agric. 20(3): 783–791.