ผลสะสมของแกลบเผาที่ใส่ต่อเนื่อง 3 ปี และปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อสมบัติทางเคมีดิน และมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบสีแดง

Main Article Content

ธีรนุช โอภาชาติ
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ศุภิฌา ธนะจิตต์
เอิบ เขียวรื่นรมณ์
มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

บทคัดย่อ

การปลูกมันสำปะหลังในดินเนื้อหยาบจำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินและการจัดการปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสม จึงทำการทดสอบผลสะสมของแกลบเผาและปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ใส่ต่อเนื่อง 3 ปี ต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารหลักของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ในชุดดินยโสธร (Typic Paleustults) และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน วางแผนการทดลองแบบ split plot จำนวน 4 ซ้ำ แปลงหลัก (Main plot) เปรียบเทียบแกลบเผา 5 อัตรา ส่วนแปลงรอง (Subplot) ทดสอบปุ๋ยฟอสฟอรัส 6 อัตรา ผลการศึกษาในฤดูปลูกที่ 3 พบว่า การใส่แกลบเผาอัตรา 25 ตันต่อเฮกตาร์ ได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) เท่ากับ 27.8 ตันต่อเฮกตาร์ ปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตราให้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดสูงกว่าการไม่ใส่อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) การใส่แกลบเผาและปุ๋ยฟอสฟอรัสทุกอัตราต่างทำให้การดูดใช้ฟอสฟอรัสในหัวมันสำปะหลังสูงสุด และการใส่แกลบเผาอัตรา 25 ตันต่อเฮกตาร์ ร่วมกับปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 25 กิโลกรัม P2O5 ต่อเฮกตาร์ มีอิทธิพลร่วมทำให้การดูดใช้ฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินรวมสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 14.73 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ (P < 0.05) การใส่แกลบเผาโดยเฉพาะที่อัตรา 12.5 และ 25 ตันต่อเฮกตาร์ ทำให้ดินบนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังในฤดูปลูกที่ 3 มีค่าพีเอช ปริมาณธาตุอาหารส่วนใหญ่ (ยกเว้น กำมะถัน เหล็ก และทองแดงที่เป็นประโยชน์) และอินทรียวัตถุสูงกว่าในตำรับควบคุม แสดงให้เห็นว่า ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 12.5 กิโลกรัม P2O5 ต่อเฮกตาร์ เพียงพอต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง นอกจากนี้ แกลบเผายังช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและช่วยปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินส่วนใหญ่ให้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adeleye, E.O., L.S. Ayeni and S.O. Ojeniyi. 2010. Effect of poultry manure on soil physico-chemical properties, leaf nutrient contents and yield of yam (Dioscorea rotundata) on Alfisol in southwestern Nigeria. J. Am. Sci. 6(10): 871–878.

Anusontpornperm, S., S. Nortcliff and I. Kheoruenromne. 2009. Interpretability comparison between soil taxonomic and fertility capability classification units: a case of some major cassava soils in northeast, Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 43(5): 9–18.

Bardsley, C.E. and J.D. Lancaster. 1965. Sulfur, pp. 1102–1116. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Biratu, G.K., E. Elias, P. Ntawuruhunga and G.W. Sileshi. 2018. Cassava response to the integrated use of manure and NPK fertilizer in Zambia. Heliyon 4(8): e00759.

Boonrawd, S., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and N. Janjirawuttikul. 2021. Characteristics and fertility capability of cassava growing soils under different annual rainfall conditions in Northeast Thailand. Khon Kaen Agr. J. 49(4): 1034–1046.(in Thai)

Bray, R.H. and L.T. Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Sci. 59(1): 39–45.

Byju, G. and G. Suja. 2020. Mineral nutrition of cassava, pp. 169-235. In D. Sparks, ed. Advances in Agronomy. Volume 159. 1st edition. Academic Press, Massachusetts, USA.

Centro Internacional de Agricultura Tropical. 1988. Cassava Program. Annual Report for 1985. Working Document No. 38. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia.

Chaem-Ngern, C., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2020. Response of cassava, Huay Bong 80 variety, grown in an Ustic Quartzipsamment, to chicken manure and potassium fertilizer. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 51(22): 2765–2777.

Chapman, H.D. 1965. Cation-exchange capacity, pp. 891–901. In C.A. Black, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.

Charoenphon, A., S. Thanachit, S. Anusontpornperm and I. Kheoruenromne. 2018. Response of cassava to different rate and type of magnesium sources in Satuk soil series, pp. 73–77. In Proc. the 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), 29–31 October 2018. Bangkok, Thailand.

Chuensombat, W., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2021. Cumulative effect of perlite and chicken manure on chemical fertilizer and Zn foliar application rates used for cassava in Warin soil series. Khon Kaen Agr. J. 49(6): 1515–1529. (in Thai)

FAOSTAT. 2021. Production and yield qualities of cassava in the world. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available Sources: http://www.fao.org/faostat/en/#home, June 14, 2021.

Havlin, J.L., S.L. Tisdale, W.L. Nelson and J.D. Beaton. 2013. Soil Fertility and Fertilizers. 8th edition. Pearson Education Inc., New Jersey, USA.

Howeler, R.H. 1990. Phosphorus requirements and managements of tropical root and tuber crops, pp. 427–444. In Proc. the Symposium on Phosphorus Requirements for Sustainable Agriculture in Asia and Oceania, 6–10 March 1989. Manila, The Philippines.

Howeler, R.H. 1991. Long-term effect of cassava cultivation on soil productivity. Field Crops Res. 26(1): 1–18.

Howeler, R.H. 2014. Sustainable Soil and Crop Management of Cassava in Asia: A Reference Manual. CIAT Publication No. 389. The International Center for Tropical Agriculture (CIAT), The Nippon Foundation, Cali, Colombia.

Howeler, R.H. and L.F. Cadavid. 1990. Short-and long-term fertility trials in Colombia to determine the nutrient requirements of cassava. Fertil. Res. 26(1–3): 61–80.

Imas, P. and K.S. John. 2013. Potassium nutrition of cassava. e-ifc No. 34. International Potash Institute, Zug, Switzerland.

Insixiengmay, S., S. Thanachit, S. Anusontpornperm and I. Kheoruenromne. 2019. Effect of P fertilizer on virgin cane in Satuk soil series amended with different rates of rice husk ash. Khon Kaen Agr. J. 47(1): 73–82. (in Thai)

Jackson, M.L. 1965. Soil Chemical Analysis: Advanced Course. Department of Soils, University of Wisconsin, Wisconsin, USA.

Johnson, C.M. and A. Ulrich. 1959. Analytical methods for use in plant analysis, pp. 26–78. In Bulletin of the California Agricultural Experiment Station No. 766. Berkeley, California, USA.

Kabeerathumma, S., B. Mohankumar, C.R. Mohankumar, G.M. Nair, M. Prabhakar and N.G. Pillai. 1990. Long range effect of continuous cropping and manuring on cassava production and fertility status, pp. 259–269. In R.H. Howeler, ed. Proc. the 8th Symposium of the International Society for Tropical Root Crops: Tropical Root and Tuber Crops Changing Role in a Modern World, 30 October–5 November 1988. Bangkok, Thailand. (in Thai)

Kaewkamthong, Y., S. Thanachit, S. Anusontpornperm and W. Wiriyakitnateekul. 2014. Alleviation of soil compaction problem for growing cassava on a Typic Paleustult, Northeast Thailand. Asian J. Crop Sci. 6(4): 334–344.

Kardudom, T., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2018. Response of cassava, KU 50 and Huay Bong 80 varieties, grown in Satuk soil series to calcium and nitrogen, pp. 95–101. In Proc. the 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44), 29–31 October 2018. Bangkok, Thailand.

Kerdchana, C., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and W. Wiriyakitnateekul. 2014. Effect of gypsum, dolomite, burnt rice husk from ethanol plant and rates of chemical fertilizer on cassava grown on a Korat soil. In Proc. the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40), 2–4 December 2014. Khon Kaen, Thailand.

Kilmer, V.J. and L.T. Alexander. 1949. Methods of making mechanical analyses of soils. Soil Sci. 68(1): 5–24.

Klongtham, R., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2020. Cumulative effect of chicken manure, cassava starch manufacturing wastes and chemical fertilizer on cassava grown in Yasothon soil series. Khon Kaen Agr. J. 48(6): 1292-1303. (in Thai)

Kumar, S., P. Sangwan, R.M.V. Dhankhar and S. Bidra. 2013. Utilization of rice husk and their ash: a review. Res. J. Chem. Env. Sci. 1(5): 126–129.

Lindsay, W.L. and W.A. Norvell. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. Soil Sci. Soc. Am. J. 42(3): 421–428.

Murphy, J. and J.P. Riley. 1962. A modified single solution method for determination of phosphate in natural waters. Anal. Chim. Acta 27: 31–36.

Mymrin, V., D.E. Pedroso, C. Pedroso, K. Alekseev, M.A. Avanci, E. Winter Jr, L. Cechin, P.H.B. Rolim, A. Iarozinski and R.E. Catai. 2018. Environmentally clean composites with hazardous aluminum anodizing sludge, concrete waste, and lime production waste. J. Clean. Prod. 174: 380–388.

Nair, P.G., B. Mohankumar, M. Prabhakar and S. Kabeerathumma. 1988. Response of cassava to graded doses of phosphorus in acid lateritic soils of high and low-P status. J. Root Crops 14(2): 1–9.

National Soil Survey Center. 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42 Version 3.0. Natural Resources Conservation Service, United States Department of Agriculture, Washington, D.C., USA.

Nilnoree, T., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and P. Petprapai. 2016. Effect of chicken manure and organic wastes from cassava starch manufacturing plant on cassava grown on Dan Khun Thot soil. Khon Kaen Agr. J. 44(1): 167–178. (in Thai)

Nopphan, C., S. Thanachit, S. Anusontpornperm and I. Kheoruenrpmne. 2017. Effects of deep placement organic soil conditioners on soil aggregate distribution, carbon sequestration, and yield of cassava in a Yasothon soil. Khon Kaen Agr. J. 45(1): 57–70. (in Thai)

Ogbodo, E.N. 2009. Changes in the properties of an acid soil amended with burnt rice husk and the effect on the growth and yield of pepper at Abakaliki South Eastern Nigeria. Am. Eurasian J. Sustain. Agric. 3(3): 579–586.

Omondi, J.O., N. Lazarovitch, S. Rachmilevitch and U. Yermiyahu. 2019. Phosphorus affects storage root yield of cassava through root numbers. J. Plant Nutr. 42(17): 2070–2079.

Opachat, T., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2018. Major plant nutrient release in Jasmine rice growing soils amended with biochar and organic wastes: an incubation study. Int. J. Soil Sci. 13(1): 9–17.

Pellet, D. and M.A. El-Sharkawy. 1993. Cassava varietal response to phosphorus fertilization. II. Phosphorus uptake and use efficiency. Field Crops Res. 35(1): 13–20.

Phun-iam, M., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2018. Yield response of cassava Huay Bong 80 variety grown in an Oxyaquic Paleustult to cassava starch waste and nitrogen fertilizer. Agr. Nat. Resour. 52: 573–580.

Plengsuntia, P., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2012. Root yield and starch content of cassava as affected by different fertilizer formulas and chicken manure. In Proc. the 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17–19 October 2012. Chiang Mai, Thailand.

Prombut, N., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and M. Phun-iam. 2022. Response of cassava to potassium fertilization in a tropical sandy Typic Paleustult amended with burnt rice husk for two-consecutive years. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 53(14): 1823–1840.

Puengkasem, K., S. Anusontpornperm, S. Thanachit, I. Kheoruenromne and P. Petprapai. 2018. Effect of rice husk ash and potassium on soil properties and cassava, Huay Bong 80 variety, grown in Satuk soil series. Khon Kaen Agr. J. 46(5): 911–920. (in Thai)

Ruenchan, P., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2018. Effect of rice husk ash and nitrogen on growth and yield of cassava, Huay Bong 80 variety, in Yasothon soil series, pp. 78–84. In Proc. the 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44), 29–31 October 2018. Bangkok, Thailand.

Sanchez, P.A. 2019. Properties and Management of Soils in the Tropics. 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Santasnachok, C., W. Kurniawan and H. Hinode. 2015. Characterization of Thailand rice husk ash from biomass power plant and synthesized zeolite. J. Life Sci. 9: 127–130.

Sarma, J.S. and D. Kunchai. 1991. Trends and Prospects for Cassava in the Developing World. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., USA. 64 pp.

Senachai, W., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and I. Kheoruenromne. 2020. Response of cassava to chemical fertilizer in Yasothon soil series amended with cassava starch waste and ground limestone for 5 consecutive years. Khon Kaen Agr. J. 48(6): 1254-1265. (in Thai)

Sittibusaya, C. 1996. Strategies of Developing Fertilizer Recommendations for Field Crops. Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand. (in Thai)

Soil Survey Staff. 1999. Soil Taxonomy: A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. 2nd edition. Agricultural Handbook No. 436. Natural Resources Conservation Service, United States Department of Agriculture, Washington, D.C., USA. 869 pp.

Somngam, N., S. Thanachit, S. Anusontpornperm and I. Kheoruenromne. 2018. Effect of calcium from different sources on cassava grown in Warin soil series, pp. 67–72. In Proc. the 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT44), 29–31 October 2018. Bangkok, Thailand.

Surin, S., S. Anusontpornperm, S. Thanachit and W. Witsawapipat. 2013. Response of cassava grown on a Warin soil to tillage and soil amendments. In Proc. the 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT39), 21–23 October 2013, Bangkok, Thailand.

Thai Tapioca Development Institute. 2020. Huay Bong 80 (HB 80). Thai Tapioca Development Institute. Available Source: https://www.tapiocathai.org/English/K4_e.html/, 20 June 2022.

Thomas, G.W. 1982. Exchangeable cations, pp. 159–165. In A.L. Page, ed. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. 2nd edition. Agronomy No. 9. American Society of Agronomy, Inc., Soil Science Society of America, Inc., Madison, Wisconsin, USA.

United States Salinity Laboratory Staff. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soil. United States Department of Agriculture, Washington, D.C., USA.

Utami, S.R., S. Kurniawan, B. Situmorang and N.D. Rositasari. 2012. Increasing P-availability and P-uptake using sugarcane filter cake and rice husk ash to improve Chinese cabbage (Brassica sp.) growth in Andisol, East Java. J. Agric. Sci. 4(10): 153–160.

Vander Zaag, P., R.L. Fox, R.S. De La Pena and R.S. Yost. 1979. P nutrition of cassava, including mycorrhizal effects on P, K, S, Zn and Ca uptake. Field Crops Res. 2: 253–263.

Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37(1): 29–38.

Wargiono, J., Y. Widodo and W.H. Utomo. 2000. Cassava agronomy research and adoption of improved practices in Indonesia: major achievements during the past 20 years, pp. 259–278. In R.H. Howeler and S.L. Tan, eds. Proc. the 6th Regional Workshop: Cassava’s Potential in Asia in the 21st Century: Present Situation and Future Research and Development Needs, 21–25 February 2000. Ho Chi Minh, Vietnam.

Westerman, R.L. 1990. Soil Testing and Plant Analysis. 3rd edition. Soil Science Society of America, Inc., Madison, Wisconsin, USA.

Zhang, C. and H. Tang. 2009. Advances in Water Resources and Hydraulic Engineering. Proceedings of 16th IAHR-APD Congress and 3rd Symposium of IAHR-ISHS. Volume 1. Springer, Berlin, Germany.